ถนอมธรรม, ประภาศรี. " การพัฒนาการผลิตผ้าฝ้ายย้อมโคลนของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ." วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], 4.2 (2561): 271 - 282. Web. 24 Aug. 2019