ศรีโรจน์, . 2018 Dec 23. การบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียน. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. [Online] 4:2