ศรีโรจน์, ศิริพงษ์. " การบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียน" วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], Volume 4 Number 2 (23 December 2018)