ชรัสนันท์ ตาชม, . (2018). แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบบูรณาการ. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, 4(2), 313 - 330. Retrieved from http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/259