ชรัสนันท์ ตาชม, ฑัตษภร ศรีสุข,. " แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบบูรณาการ." วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], 4.2 (2561): 313 - 330. Web. 19 Jun. 2019