สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ, สุขวสา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม,. " การศึกษาผลการใช้ระบบนิเทศฝึกงานออนไลน์." วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], 4.2 (2561): 366 - 376. Web. 24 Aug. 2019