สิริเฉลิมพงศ์, จิรัฐฏ์. " ประเทศไทย GRADE A" วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], Volume 4 Number 2 (23 December 2018)