เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ, สุบัน มุขธระโกษา, ศศิรดา แพงไทย,. ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 453 - 461, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/267>. Date accessed: 24 aug. 2019.