การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการประกันภัยรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

  • ณัฐกฤตา ปานเพ็ชร

Abstract

การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาโครงสร้างธุรกิจประกันภัยรถยนต์ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการประกันภัยรถยนต์  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้บริโภคที่ใช้บริการการประกันภัยรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ดัชนีสัดส่วนการกระจุกตัว   สัมประสิทธิ์จินิ  และใช้แบบจำลองโลจิก  ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการศึกษาดัชนีวัดการกระจุกตัวด้วย สัดส่วนการกระจุกตัวของตลาด   โดยใช้รายได้ของบริษัทเป็นตัววัด ได้ข้อสรุปว่าตลาดธุรกิจประกันภัยรถยนต์มีระดับการแข่งขันน้อย และโครงสร้างตลาดจะมีลักษณะเหมือนกับตลาดที่มีผู้ผลิตน้อยราย  การกระจุกตัวของรายได้รวมของอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์อยู่กับบริษัทขนาดใหญ่  ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับดัชนีสัดส่วนวัดการกระจุกตัว  จึงยืนยันว่าตลาดธุรกิจประกันภัยรถยนต์มีระดับการแข่งขันน้อย และ 2) ปัจจัยรายได้  ผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุ  ผู้ที่มีพฤติกรรมขับรถเร็ว  มูลค่ารถยนต์ และอายุของรถยนต์ต่อการตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01  

Published
2018-06-22
How to Cite
ปานเพ็ชร, ณัฐกฤตา. การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการประกันภัยรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 40 - 53, june 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/105>. Date accessed: 24 aug. 2019.