สมการทำนายการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน

  • ผกาภรณ์ บุสบง, รศ. ดร. จิรพล จิยะจันทน์ 222 m 1 bantum muangphayao

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสมการทำนายการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 12 คน และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน จำนวน 400 คนโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเครื่อง มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล


ผลการวิจัยพบว่าสมการทำนายการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาค เหนือตอนบน มีทั้งหมด 6 สมการได้แก่ 1) ด้านข้อเท็จจริง สามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนได้ร้อยละ 67.02) ด้านเครื่อง หมายการค้า สามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนได้ร้อยละ 58.53) ด้านความน่าเชื่อถือสามารถพยากรณ์กระบวนการตัด สินใจเข้าศึกษาต่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบนได้ร้อยละ 46.14) ด้านความเชื่อมั่นสามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน ได้ร้อยละ 43.55) ด้านสิ่งที่จับต้องได้สามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนได้ร้อยละ 26.8และ 6) ด้านการตอบสนอง สามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนได้ร้อยละ 48.5


The purpose of this study was to find an equation for predicting integrated marketing communication that influences the decision-making of higher education institutions in the Northern Region of Thailand. The population used in this research were 12 administrators of private higher education institutions and 400 students of higher education institutions in the Northern Region of Thailand by Interview form and the questionnaire to collect data.


The research found that 6 equation for predicting integrated marketing communication that influences the decision-making of higher education institutions in the Northern Region of Thailand include 1) Facts can predict the decision-making process of private higher education institutions in the Northern Region of Thailand, rate was 67.0%. 2) Trademark can predict the decision-making process of private higher education institutions in the Northern Region of Thailand, rate was 58.5%. 3) Reliability can predict the decision-making process of private higher education institutions in the Northern Region of Thailand, rate was 46.1%.4) Confidence can predict the decision-making process of private higher education institutions in the Northern Region of Thailand, rate was 43.5%.5) Tangible things can predict the decision-making process of private higher education institutions in the Northern Region of Thailand, rate was 26.8% and 6) Response can predict the decision-making process of private higher education institutions in the Northern Region of Thailand, rate was 48.5%.

Published
2018-06-22
How to Cite
รศ. ดร. จิรพล จิยะจันทน์, ผกาภรณ์ บุสบง,. สมการทำนายการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 54 - 67, june 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/107>. Date accessed: 24 aug. 2019.