การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • สัญญา สาผลิผลิน, อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
  • วีระ สุภากิจ, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์

Abstract

     The purposes of this research are 1) to study present situation and problem in managing activity to enhance public mind of elementary students, 2) to develop an activity management model to enhance public mind of elementary students, and 3) to evaluate an activity management model to enhance public mind of elementary students.  This research follows the Research and Development (R&D) methodology and comprises of three stages which are 1) the study of activity context to enhance public mind of elementary students, 2) the development of an activity management model to enhance public mind of elementary students in basic education school, and 3) the evaluation of an activity management model to enhance public mind of elementary students in basic education school of Supanburi.
The results indicate that
1. The overall average of situation before the development of an activity management model to enhance public mind of elementary students is 2.46 and the three least variables are 1) students joining activity to solve the problems or contribute to the society goodness with willingness, 2) students joining the outreach activity that school arranges, and 3) students sharing and allowing others to use school public.
2. The development of an activity management model to enhance public mind of elementary students by contemplative education and social cognitive theory results in activity management approaches as follows; 1) principle, 2) objective, 3) content, 4) activity management process, and 5) learning evaluation.
3. The factor evaluation of an activity management model to enhance public mind of elementary students in basic education school of Supanburi by a Chi-square test in the accuracy, propriety, utility and feasibility is in excellent level which is able to apply an activity management model to enhance public mind of elementary students in basic education school of Supanburi.


บทคัดย่า

     การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
3. เพื่อประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา  มีขั้นตอนการดำเนินการ   3 ตอน  คือ  ตอนที่  1 การศึกษาบริบทกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิต  ตอนที่  2 การสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาในศึกษาขั้นพื้นฐาน สุพรรณบุรีเขต  และตอนที่  3 การประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาในศึกษาขั้นพื้นฐาน สุพรรณบุรี
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพก่อนการสร้างรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 2.46 อยู่ในระดับน้อย 3 อันดับแรก คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น และนักเรียนแบ่งปันและเปิดโอกาสให้เพื่อนได้ใช้ของส่วนรวมต่างๆ ของโรงเรียน
2. ผลการสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและทฤษฎีปัญญาสังคม สามารถได้ผลลัพธ์เป็นแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) หลักการ  2) วัตถุประสงค์  3) เนื้อหา  4) กระบวนการจัดกิจกรรม และ5) การประเมินผลการเรียนรู้
3. การประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นประถม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการใช้การทดสอบสถิติแบบไคสแคว์ (Chi-Square Test) ในการประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ด้าน คือ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก สามารถนำรูปแบบไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สุพรรณบุรี เขต 1 ได้

Published
2018-12-23
How to Cite
อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์, สัญญา สาผลิผลิน,; สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์, วีระ สุภากิจ,. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 1 - 15, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/122>. Date accessed: 16 feb. 2020.