องค์ประกอบของผู้นำชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  • วรภูริ มูลสิน 438/2 moo 23 Pindao Village, Tambon Khamyai, Muaeang,Ubonratchatani

Abstract

     This research is focused on components of community leaders in conservation of sustainable communities forests management  Nonnhon sub-district, Warin Chamrap Ubon, Ratchatani Province. Which had the following objectives; 1. To study the leadership components of community leaders. 2. To study the sustainable management of communities forests. And, 3. To analyze elements of community leaders in sustainable forest conservation in Nonnhon sub-district Warin Chamrap, Ubon Ratchathani Province. This research is a qualitative, and quantitative research. The sample of the research were community leaders of Nonnhon sub-district Warin Chamrap, Ubon Ratchathani Province. A total of 132 people from Simple Random Sampling based on criteria of Yamane (Taro Yamane). The instruments used in the study were Interviews and questionnaires. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation Pearson Product Moment Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple Regression Analysis.
     The research findings found that:
     1. Leadership components of Nonnhon sub-district in Warin Chamrap, Ubon Ratchathani Province. By overall and individual aspects was at a high level. In terms of morality, ethics and good governance, the second was the ability to coordinate communication, including Personality and responsibility.2. Conservation of sustainable communities forests Management in Nonnhon sub-district Warin Chamrap, Ubon Ratchathani Province, overall, it was at a high level.3. Analysis of community leaders in conservation of sustainable communities forests management Nonnhon sub-district Warin Chamrap, in Ubon Ratchathani Province found that the composition of community leaders was prediction power in two aspects of sustainable forest management: moral, ethical, and corporate governance. The components of community leaders relationship with Conservation of sustainable forest management had the correlation coefficient was 0.906. The coefficient of prediction or the prediction power was 82.20%, which was statistically significant at .01 level. The regression equation could be constructed from regression coefficients of the predictive variables in raw and standard scores.              
Forecast equations in the form of raw scores.    Y’ + = -.218 + .595X2 + .445X1              
Equation of Forecast in Standardized Scores          Z = .509X2 + .433X1

บทคัดย่อ

     การวิจัยเรื่อง องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน 2) เพื่อศึกษาการจัดการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน และ 3. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของผู้นำชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้นำชุมชน ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 132 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยอาศัยการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรทาโร่ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product -Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise  Multiple Regression Analysis)
       ผลการวิจัยพบว่า
     1. องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก ดังนี้  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการประสานงานการติดต่อสื่อสาร ด้านบุคลิกภาพ และด้านความรับผิดชอบการจัดการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
     2. การวิเคราะห์องค์ประกอบของผู้นำชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบล โนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า องค์ประกอบของผู้นำชุมชน ที่เป็นตัวพยากรณ์ต่อการจัดการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน มี 2 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล และด้านความสามารถในการประสานงานการติดต่อสื่อสาร ที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.906 และมีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายหรืออำนาจพยากรณ์ร้อยละ ร้อยละ 82.20 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถสร้างสมการถดถอยจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ที่อยู่ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
      สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ                Y’   = -.218 + .595X2 + .445X1
      สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน       Z    =  .509X2 + .433X1

Published
2018-09-19
How to Cite
มูลสิน, วรภูริ. องค์ประกอบของผู้นำชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 366 - 378, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/128>. Date accessed: 17 july 2019.