การสื่อสารกับอำนาจ ระบบปฏิบัติการ การเปรียบเทียบอดีต : สำนึกสังคมและวัฒนธรรมไทย-เกาหลีเหนือ

  • ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล

Abstract

     Communication of the powerless state. It is the people who receive the information that is ambiguous about the administration of the political leaders. The media also has the power to reach the public. Highly educated people seek high quality political news from the media for political participation. The referendum is a variable that has the power to communicate. Reinforce most people's social judgments on discourse and actions of the state. The pressure from the operating system may lead to a realization of silence by increasing the pressure on the society, which people see. I will not be afraid to express the fear of being disturbed because they think alienated from society. The conflict is gradually expanding into a broader eruption. Comparison of the past and present is a communication weapon that has the power to drive the end of doubt. But the comparison should compare on the same operating system. Thai society and culture reflect the status of North Korea. Communication is a negative image of political leaders because people are smothered by different cultures. The response is different. Fear or avoid And boredom to receive news from political leaders, communication has failed, but "Thai politics must be managed in a Thai way" reflects the North Korean-style socialist system that emphasizes self-reliance based on ideology. Do not rely on any nation, which in the past decade in North Korea has reduced the yield. Economic downturn Because of lack of morale. The North Korean leader also refused to accept another approach. I'm afraid that capitalism will break the foundation of the authoritarian system.

บทคัดย่อ

     การสื่อสารของรัฐที่ไร้ซึ่งอำนาจ คือการที่ประชาชนได้รับสารที่มีความกำกวมต่อทิศทางการบริหารประเทศของผู้นำองค์กรทางการเมือง สื่อมวลชนยังมีพลานุภาพในการเข้าถึงประชาชนผู้รับสาร ผู้ที่มีการศึกษาสูงมักแสวงหาข่าวสารทางการเมืองที่มีคุณภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์เพื่อพิจารณาเข้าสู่การมีส่วนร่วมทางการเมือง การสำรวจประชามติเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีอำนาจทางการสื่อสาร ตอกย้ำการตัดสินทางสังคมของผู้คนส่วนใหญ่ต่อการวาทกรรมและการกระทำของรัฐ แรงกดดันจากระบบปฏิบัติการอาจนำไปสู่สำนึกที่ก่อตัวจากความเงียบโดยทวีความกดดันในสังคมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งคนที่เห็นต่าง หรือไม่กล้าแสดงออกจะหวาดกลัวการถูกรังเกียจเดียดฉันท์เพราะตนคิดแปลกแยกจากสังคม ความขัดแย้งจะค่อยๆขยายตัวสู่วงกว้างรอการปะทุ การเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันถือเป็นอาวุธทางการสื่อสารที่มีพลานุภาพทำให้การขับเคลื่อนสิ้นข้อสงสัย แต่การเปรียบเทียบอดีตนั้นควรเปรียบเทียบบนฐานระบบปฏิบัติการเดียวกัน สำนึกสังคมและวัฒนธรรมไทยสะท้อนสภาวะความเป็นไปของเกาหลีเหนือ การสื่อสารที่ครอบงําก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อผู้นำองค์กรทางการเมือง ทั้งนี้ เพราะประชาชนถูกหลอมจากสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่าง ปฏิกิริยาตอบสนองจึงแตกต่างกัน  ความกลัวหรือหลีกเลี่ยง และเบื่อหน่ายที่จะรับรู้ข่าวสารจากผู้นำองค์กรทางการเมืองทำให้การสื่อสารล้มเหลว ทว่า “การเมืองแบบไทยต้องบริหารจัดการแบบไทยๆ” สะท้อนระบบการผลิตตามแนวสังคมนิยมสไตล์เกาหลีเหนือที่เน้นพึ่งตัวเองตามอุดมการณ์จูเช่โดยไม่หวังพึ่งพิงชาติใด ๆ ซึ่งราวนับสิบปีที่ผ่านมาในเกาหลีเหนือได้ทำให้ผลผลิตลดลง เศรษฐกิจลดต่ำลงเรื่อยๆ เนื่องมาจากคนขาดกำลังใจในการทำงาน แต่ผู้นำเกาหลีเหนือยังปฏิเสธที่จะยอมรับแนวทางอื่น เพราะเกรงว่าระบบทุนนิยมจะเข้าไปทำลายรากฐานระบบเผด็จการเดิมลง

Published
2018-12-23
How to Cite
ปลื้มปิติชัยกุล, ตรัยรัตน์. การสื่อสารกับอำนาจ ระบบปฏิบัติการ การเปรียบเทียบอดีต : สำนึกสังคมและวัฒนธรรมไทย-เกาหลีเหนือ. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 30 - 45, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/131>. Date accessed: 25 feb. 2020.