ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อประกันวินาศภัย (NON-MOTOR) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

  • เทอดศักดิ์ รักษาวงศ์

Abstract

ปัจจุบันธุรกิจประกันวินาศภัยอยู่ในภาวการณ์แข่งขันสูงทั้งจากภายใน และต่างประเทศธุรกิจประกันวินาศภัยจำเป็นต้องผลักดันให้องค์กรของตนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี อีกทั้งบริษัทประ กันภัยจำต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทประกันภัยต่างประเทศหรือการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในภาคธุรกิจประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ธุรกิจต้องสรรหานำเอากลยุทธ์ต่าง ๆ   มาใช้ โดยกลยุทธ์ที่นำมาใช้จะต้องเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความได้ เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อประกันวินาศภัย (Non-Motor) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อประกันวินาศภัยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด, รูปแบบของการประกันวินาศภัย และการบริการ โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ทำประกันวินาศภัย (Non-Motor) ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test และ  F-test (One-Way ANOVA)  หากพบความแตกต่างของปัจจัย จะทำการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)


ผลการวิจัยจากการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย ร้อยละ 50.2  มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 26.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 63.2 มีสถาน ภาพสมรส ร้อยละ 51.8 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อิสระ ร้อยละ 35.2 รองลงมาเป็น พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 33.8 มีรายได้เฉลี่ย 30,001-50,000 บาท ต่อ เดือน ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในระดับมากที่สุด, มาก และปานกลาง ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) สามารถเรียงลำดับได้ดังต่อไปนี้ ปัจจัยด้านบุคคล, ปัจจัยด้านกระบวนการ, ปัจจัยด้านผลิต ภัณฑ์, ปัจจัยด้านราคา, ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด, ปัจจัยด้านกายภาพ  และปัจจัยด้านช่อง


ทางการจัดจำหน่าย


เมื่อเปรียบเทียบ ข้อมูลลักษณะประชากร ศาสตร์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (*P ≤ 0.05)  ผลจากการศึกษาพบว่า 1) เพศที่แตกต่างกันมีระดับความเห็นต่อปัจจัยด้านราคา, ปัจจัยด้านช่องทาง การจัดจำหน่าย, ปัจจัยด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาดและปัจจัยทางด้านกายภาพ ที่แตกต่างกัน ซึ่งผลที่ได้ขัดแย้งกับ P 2) ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีระดับความเห็นต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และปัจจัยทางด้านกายภาพ ที่แตกต่างกัน ซึ่งผลที่ได้ขัดแย้งกับ P 3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความเห็นต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกัน ซึ่งผลที่ได้ขัดแย้งกับ P 4) สถานภาพครอบครัวที่แตกต่างกันมีระดับความเห็นต่อปัจจัยด้านกายภาพที่แตกต่างกัน 5) อาชีพที่แตกต่างกันมีระดับความเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกัน ซึ่งผลที่ได้ขัดแย้งกับ P 6) ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีระดับความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลที่ได้ไม่ขัดแย้งกับ P


Nowadays, Non-Life Insurance industry is in high competition of Thailand is in high competition both domestic and foreign, so this business need to push their organizations to be accepted by consumers under the economy, society and technology change. Furthermore, Insurance company has to adapt for the efficient competition with foreign Insurance company or foreign investment. Hence, the Insurance company look for lead any efficient strategies to create competitive advantage. The researcher conducted a study of factors influencing consumer’s Non-Life Insurance (Non-Motor) purchase in Bangkok. The research purpose is studying demographic factors and marketing mix factors (7Ps) influencing the Non-Life Insurance purchase in Bangkok to apply the results for the marketing strategy, Non-Life Insurance forms and services development by using a questionnaire for collecting data from the Insured about 400 persons in Bangkok and the statistics used for analyzing the collected data as t-test and F-test (One - Way ANOVA). If the difference of F-test were found, Scheffe’s method will be used.


The sampling research results were found that most respondents were male at 50.2%, aged 30-39 years at 26.5%, bachelor’s degree at 63.2%, marital status at 51.8%, private business at 35.2% and average salary Baht 30,001-50,000 per month at 31.0%.


Most respondents gave the highest, high and medium opinion rate only for marketing mix factors (7Ps) be sorted as follows: people factors, process factors, product factors, price factors, promotion factors, physical evidence factors and place factors.


When comparing demographic characteristics with marketing mix factors (7Ps) at the statistical significance level 0.05 (*P ≤ 0.05), it was shown that 1) the respondents with different gender had different opinions on price factors, place factors, promotion factors and physical evidence factors. 2)  the respondents with different aged had different opinions on place factors, and physical evidence factors. 3) the respondents with different education levels had different opinions on place factors and promotion factors. 4) the respondents with different marital statuses had different opinions on physical evidence factors. 5) the respondents with different careers had different opinions on product factors. 6) the respondents with different average salary had opinions similarly on marketing mix factors.

Published
2018-06-22
How to Cite
รักษาวงศ์, เทอดศักดิ์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อประกันวินาศภัย (NON-MOTOR) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 151 - 166, june 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/135>. Date accessed: 24 aug. 2019.