การนิเทศการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

  • กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน, อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ

Abstract

การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการแนะนำช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนั้นอยู่บนหลักการของประชาธิปไตย ได้แก่
การเคารพซึ่งกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ การนิเทศการศึกษาจัดขึ้นเพื่อปรับปรุงการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของศึกษานิเทศก์ผู้ทำงานร่วมกับครู ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่ศึกษานิเทศก์นำมาใช้ในการนิเทศการศึกษาโดยให้ครูมีโอกาสค้นคว้างานที่จะต้องทำด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความงอกงามขึ้น เมื่อได้เรียนรู้และมีความเจริญงอกงามแล้ว ย่อมจะได้รู้จักปรับปรุงงานด้านการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การนิเทศการศึกษามิใช่เน้นกาปรับปรุงตัวครู โดยเห็นว่าครูยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ในการสร้างความเจริญงอกงามให้แก่ผู้เรียนหากแต่ให้ความสำคัญไปถึงนโยบายการศึกษา จุดประสงค์ของการให้การศึกษา การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช้ วัสดุอุปกรณ์การสอนและวิธีสอนของครู สิ่งแวดล้อมของครูและผู้เรียนในขณะที่เรียน เป็นต้นและปัจจัยที่สำคัญของการนิเทศการศึกษาเพราะปัจจุบันการศึกษาไทยได้เปลี่ยนเป็นการศึกษา 4.0 เพราะสังคมเราก้าวเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม แน่นอน งานในด้านการศึกษาจึงได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง ทั่วโลกเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อสารมวลชนด้วยรูปแบบต่างๆ ทำให้การกระจายข่าวสารความรู้ได้รวดเร็ว รู้เท่าทัน และได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วจากทั่วโลก ดังนั้น การนิเทศการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อวิชาชีพครู เพราะครูเราจะสอนเด็กได้ดีครูจำต้องมีองค์ความรู้ ซึ่งได้จากที่ตนเองได้ศึกษา และพัฒนาตนเอง และจากการได้รับคำแนะนำ การนิเทศการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา


Supervision is an important process in helping teachers to effectively organize their learning activities. The supervision is based on the principle of democracy. The respect between the supervisor and the supervisor Supervision of education to improve the learning activities will depend on the skills and abilities of supervisors working with teachers. The techniques and methods used by the supervisors to supervise the education by giving teachers the opportunity to research the work to do manually. To make it grow. When learning and growing up. I will learn to improve the teaching and learning to be effective. Supervision of education is not focused on improving teachers 'perceptions that teachers are not doing their jobs to build up the students' growth, but to focus on educational policies. The purpose of education Consider the suitability of the course used. Teaching materials and teaching methods the environment of teachers and learners while learning And the important factor of the supervision of education because the current education in Thailand has changed to 4.0. Because society is entering the information and communication technology. The work in education has progressed rapidly. There are many changes around the world in order to create knowledge in social media, and the mass media. The rapid spread of knowledge, knowledge and information from around the world, so supervision is important to teachers. The teacher will teach the child well, the teacher must have knowledge. From the self-study, and self-development and from the advice. Supervise the education of the people involved, whether the supervisor. Educational Administration School administrators, leaders in driving education policy into practice in schools.

Published
2018-06-22
How to Cite
อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ, กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน,. การนิเทศการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 193 - 206, june 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/139>. Date accessed: 24 aug. 2019.