การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน): ศึกษาเฉพาะกรณีฝ่ายครัวการบิน

  • ไตรมาศ พูลผล, รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายครัวการบิน และ (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายครัวการบิน กับการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ ศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรประจำ ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การแจกแจงความถี่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devia-tion) สถิติแบบเปรียบเทียบ t- test & F- test โดยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยการทดสอบสหสัมพันธ์แบบ ANOVA และเปรียบ เทียบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05


ผลการวิจัยพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่สนับสนุนต่อการพัฒนาบุคลากร ในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) นโยบายให้การพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ รองลงมาคือ 2) บริษัทมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง 3) บริษัทมีการจัดสถานที่ และบรรยากาศที่สนับสนุนต่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 4) มีการประชา สัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร และ 5) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ส่วนวิธีการพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นระดับปานกลาง ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา และด้าน การสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ตามลำดับ สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากมีการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้นหลังจากผ่านการฝึกอบรม รองลงมาคือ 2) บุคลากรผลิตและสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพต่อองค์การเพิ่มมากขึ้น 3) โครงการพัฒนาบุคลากรมีส่วนช่วยให้บุคลากรมีความ ก้าวหน้าในงาน 4) การดำเนินงานของบุคลากรมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และ 5) บุคลากรมีการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน


The purposes of this research were (1) to study the workplace environment factors that influenced the human resource development of the Catering Department staff of Thai Airways International Public Company Limited (2) to study and to compare the personal factors with result of the evaluation of human resource development of  the Catering Department staff of Thai Airways International Public Company Limited.The population and  samples  in this research were the regular staff of Thai Airways International Public Company Limited who work at Suvarnabhumi Airport. The simple random sampling is the Catering Department. And this research typically used application software to analyze and summarize data and information by using these following statistical analysis; and statistic to use (1) Descriptive Statistic to describe the general information, Percentage, Mean, and Standard Deviation. (2) The comparison statistic t- test and F-test by finding the relation between independent variable and dependent variable used the Analysis of Variance (ANOVA) and compare the differentiation by statistically significant 0.05.


Research resolute the staff they had the opinion towards policies that supported human resource development in middle level. The policies consecutively consist of (1) the human resource policy was a part that encourage the occurrence of knowledge searching. (2) The company had a promotion for staff to be able to learn new things in order to do self-development (3) the company had set up the place and the atmosphere to promote the human resource development. (4) There was a public relation that disseminates information about human resource development. And (5) Human resource development activities were provided in order to increase the operation proficiency of the staff.  For the human resource development methods, most of the staff had their opinion towards each field in the middle level as these following details.  Training, Seminar and Human Resource Synergy.  For the opinions towards results after there was human resource development, most of the staff had their opinions in middle level as these following details. (1) The increasing numbers of staff who had better skills of operation after training. (2) Human resource transferred and produced more efficiency work for the organization. (3) Human resource projects were parts to help the staff to have progressive in their work. (4) The operating of staff was conformed to company’s policies. (5) The staff could apply new technology with their operation.


 

Published
2018-06-22
How to Cite
รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์, ไตรมาศ พูลผล,. การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน): ศึกษาเฉพาะกรณีฝ่ายครัวการบิน. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 220 - 232, june 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/141>. Date accessed: 24 aug. 2019.