การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ นมออร์แกนิกของกิจการเพื่อสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา บริษัท แดรี่โฮม จำกัด

  • วิริยะ พีระพัฒนพงษ์, รสิตา สังข์บุญนาค

Abstract

     The purpose of this research is to study customer perceived value correlated with customer satisfaction with organic milk products from social enterprise in the Bangkok metropolitan area and a case study of Dairy Home Co., Ltd. The samples consisted of four hundred consumers who used Dairy Home organic milk products and were based in the Bangkok metropolitan area. The statistical analysis in this study employed percentage, mean, standard deviation, a t-test, one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient.
     The results of the data analysis were as follows:
     Most respondents were female, thirty one to forty of age, held a bachelor’s degree, worked as employees in a private company, and had a monthly income of 40,001 baht or more per month.
     The customer perceived value related to Dairy Home organic milk products: price value, functional value, emotional value and social value were ranked at a high level. The level of total customer satisfaction in relation to Dairy Home organic milk products was ranked at a high level.
     The results of hypothesis testing revealed the following:
     Differences in gender influenced differences in terms of customer satisfaction with organic milk products from social enterprises in the Bangkok metropolitan area and Dairy Home was statistically significant at a level of 0.05. As difference in age and term of average salary influenced and created difference in customer satisfaction with organic milk products from social enterprises in the Bangkok metropolitan area and Dairy Home was statistically significant at a level of 0.01. Perception of price value, functional value, emotional value and social value correlated with customer satisfaction with organic milk products from social enterprises in the Bangkok metropolitan area and Dairy Home was statistically significant at a level of 0.01 and was at a high level in the same direction.

บทคัดย่อ

     ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกของกิจการเพื่อสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา บริษัทแดรี่โฮม จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกของกิจการเพื่อสังคมบริษัทแดรี่โฮม จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความเชื่อมั่น การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปประมวลผล ผลการวิจัยพบว่า
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป
     ระดับการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิก แดรี่โฮม ได้แก่ การรับรู้คุณค่าด้านราคา ด้านประโยชน์และการใช้งาน ด้านอารมณ์ และด้านคุณค่าทางสังคมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกแดรี่โฮมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
     จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกแดรี่โฮม แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผู้บริโภคที่มี อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกแดรี่โฮม แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01
     การรับรู้คุณค่าด้านราคา ด้านประโยชน์และการใช้งาน ด้านอารมณ์ และด้านคุณค่าทางสังคม มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกแดรี่โฮม โดยมีระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Published
2018-09-15
How to Cite
รสิตา สังข์บุญนาค, วิริยะ พีระพัฒนพงษ์,. การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ นมออร์แกนิกของกิจการเพื่อสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา บริษัท แดรี่โฮม จำกัด. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 34 - 54, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/153>. Date accessed: 17 july 2019.