การช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายย่อยด้วยมาตรการผังเมือง กรณี ศึกษาจังหวัดชัยนาท

HELP RETAIL RETAILERS WITH TOWN AND COUNTRY PLANNING : A CASE ON CHAINAT PROVINCE AREA

  • ศุภลักษณ์ ใจเรือง

Abstract

     This is a qualitative research from several secondary source such as statistics source, paper report, journal research, opinion from researcher and people etc. the objective for studying on help retail retailers in Thailand, studying on the rules and standard of commercial building retail & wholesale license and the result of criteria consideration for “Department of Public work & Town and Country Planning Notification” in Chainat province area. The study procedure is
1) Analytical of policy for help retail retailers in Thailand
2) City Planning help measure for retail retailers in Thailand
3) The procedure and result of help measure for retail retailers in Thailand
4) The final result and effect of “Department of Public work & Town and Country Planning Notification” in Chainat province area
     The study is city planning help measure for retail retailers in Thailand can only help for some case if trade competition still unfair, however it can be necessary for this time. At the same time good service are more necessary, should be done. In many country have a good performance the city planning help measure for retail retailers because of good cooperation and knowledge of city planning of people.

บทคัดย่อ
      การศึกษาเรื่อง “การช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายย่อยด้วยมาตรการผังเมือง : กรณี ศึกษาจังหวัดชัยนาท” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ อาทิเช่น เอกสาร ตำรา รายงานวิจัย สถิติข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อคิดเห็นของนักวิชาการ ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่างๆ เป็นต้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษานโยบายการให้ความช่วยเหลือธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย , หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง และศึกษาผลการพิจารณาหลักเกณฑ์การอนุญาตอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง ประกอบการจัดทำประกาศกรมโยธาธิการ และผังเมือง ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท  โดยในการศึกษาได้ใช้ตัวแบบคุณภาพ (Qualitative Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้
1. นโยบาย และทางเลือกของนโยบาย  ในการให้ความช่วยเหลือธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
2. มาตรการด้านผังเมืองและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกในต่างประเทศ
3. กระบวนการ ขั้นตอน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง
4. ผลการพิจารณาหลักเกณฑ์การอนุญาตอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่งจังหวัดชัยนาท
5. ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย
     จากการศึกษา พบว่า  นโยบายการช่วยเหลือธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดกลางและขนาดเล็ก ด้วยมาตรการด้านผังเมืองนั้น อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากนัก หากยังมีการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม แต่อย่างไรก็ตามมาตรการทางด้านผังเมืองก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับมาตรการทางด้านการค้า เพื่อแบ่งแยกพื้นที่การให้บริการซึ่งทำให้ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในชุมชนสามารถอยู่รอดได้ ทั้งนี้ร้านค้าปลีกขนาดเล็กต้องมีการปรับปรุงสินค้าและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในหลายๆ ประเทศต่างก็นำมาตรการผังเมืองมาใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ แต่ในประเทศไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการผังเมือง ซึ่งต้องมีการสร้างความเข้าใจกันต่อไปวิย การศึกษานี้

Published
2018-09-15
How to Cite
ใจเรือง, ศุภลักษณ์. การช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายย่อยด้วยมาตรการผังเมือง กรณี ศึกษาจังหวัดชัยนาท. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 72 - 86, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/155>. Date accessed: 20 apr. 2019.