แนวทางมาตรการจูงใจเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในไทย

  • กฤศ ฉายแสงเดือน, เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, วิเทศ ศรีเนตร

Abstract

     This Research aims to study the way of incentive measures for conservation and sustainable use of biodiversity and the way to apply that policy in Thailand. This study was qualitative research model which data was collected on legal and policy of government agencies, also the promotion of private sector was supported both with domestic and oversea to analysis. And focus group with 5 main informants. The research result showed that Nowadays, Thailand has a lot of law, policies and the way to motivate for conserve biodiversity with sustainability that enough but without how to apply with concrete result. In addition to law enforcement seriously. The way of incentives to conserve and utilize biodiversity in Thailand has led to policy changes to support the valuation and economic benefits. And incentive measures must include: legal and fiscal policy measures, economic measures and social and participatory measures. However, the way to motivate do not use one of these ways but must be use all together for the concrete practice. To achieve the effect of concrete practice. Also focus on these issues. 1) Conservation in habitat 2) Sustainable and wise use 3) Payment for Ecosystem Service and 4) Financial funding.

บทคัดย่อ

     การศึกษาเรื่อง แนวทางมาตรการจูงใจเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนของไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการจูงใจและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และแนวทางการนำใช้มาตรการจูงใจเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนของประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้มีใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ กำหนดวิธีการศึกษาใช้การรวบรวมข้อมูลข้อมูลด้านกฎหมายและนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ และแนวทางการส่งเสริมขององค์กรเอกชนทั้งต่างประเทศและในประเทศมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งใช้กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 5 กลุ่ม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายและนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดมาตรการจูงใจเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพจำนวนมากและเพียงพอต่อการดำเนินงานแล้ว แต่ขาดรูปแบบการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ส่วนแนวทางการนำใช้มาตรการจูงใจเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพมาปรับใช้ในประเทศไทยต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการประเมินมูลค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน และการใช้มาตรการจูงใจต้องประกอบด้วย มาตรการด้านกฎหมายองค์กร นโยบายการเงิน การคลัง มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ และมาตรการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม โดยแนวทางการนำใช้มาตรการจูงใจไม่สามารถใช้เพียงมาตรการด้านใดด้านหนึ่งได้เพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องใช้มาตรการสามด้านร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลของการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และอย่างยังยืน โดยมุ่งเน้นในประเด็นเหล่านี้  1) อนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่/แหล่งกำเนิด 2) การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด 3) การจ่ายค่าตอบแทนการบริการของระบบนิเวศ และ 4) การระดมทุนทางการเงิน

Published
2018-09-15
How to Cite
วิเทศ ศรีเนตร, กฤศ ฉายแสงเดือน, เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ,. แนวทางมาตรการจูงใจเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในไทย. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 87 - 103, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/156>. Date accessed: 17 july 2019.