ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนอนุบาล เขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Expectations of Parents to Study in Kindergarten Pathum Thani District Pathumthani

  • กัลยารัตน์ นิยมสินธุ์

Abstract

     The purpose of this research were to study expectations of parents to study in kindergarten Pathum Thani District Pathumthani and to compare the expectation of the parents to the kindergarten. Pathum Thani District Pathumthani classified by age of education and monthly income. The samples used in the study were parents, kindergarten students in t Pathum Thani. There are 123 children in kindergarten age 1-3 in academic year 2016.  The instrument used to collect data was a 5-level scale questionnaire with index .95. The statistics used for data analysis are percent, mean, standard deviation. Testing the value of And One-Way ANOVA.
     The research found that
1. Expectations of parents to study in kindergarten Pathum Thani District Pathumthani Overall, it was at a high level. The mean order from the least to the least is the teacher's attributes. School environment Relationship with the community School image Service and academic
2. Comparison of Parents' Expectations on School Selection in Kindergarten Pathum Thani District Pathum Thani Province by age of education. And the monthly income of the parents found.
     2.1 Parents of different ages Expect to choose a kindergarten Pathum Thani District Pathumthani The overall and individual aspects were not different.
     2.2 Parents with different education levels Expect to choose a kindergarten Pathum Thani District Pathumthani The overall and individual aspects were not different.
     2.3 Parents with different monthly income Expect to choose a kindergarten Pathum Thani District Pathumthani The overall and individual aspects were not different.

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนอนุบาล เขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนอนุบาล เขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี ที่มีบุตรหลานกำลังศึกษาชั้นอนุบาล 1-3 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 123 คน  กลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970 : 608) จากนั้นทำการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) แบบมีสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว
     ผลการวิจัย พบว่า
1. ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนอนุบาล เขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณลักษณะของครู  ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน ด้านการบริการ และด้านวิชาการ
2. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนอนุบาล เขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  จำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง พบว่า
     2.1   ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความคาดหวังต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนอนุบาล เขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
     2.2   ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนอนุบาล เขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
     2.3      ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคาดหวังต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนอนุบาล เขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

Published
2018-09-15
How to Cite
นิยมสินธุ์, กัลยารัตน์. ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนอนุบาล เขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 104 - 115, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/157>. Date accessed: 17 july 2019.