การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี

  • นงลักษณ์ งามขำ

Abstract

     The purpose of this research were to study the decision to study in higher education. Private universities Early Childhood Education The students in Mathayomsuksa 6, Muang district. Under the Office of the Secondary Education Service Area Pathumthani And to compare the decision to study in higher education. Private universities Early Childhood Education The students in Mathayomsuksa 6, Muang district. Under the Office of the Secondary Education Service Area Pathum Thani Province by gender, learning outcomes of the parents. Parent's income And accommodation. The samples were the Mathayomsuksa six students in Muang district. Under the Office of the Secondary Education Service Area 327 people in Pathum Thani Province. The sample from the Taro Yamane (1967) table was determined by stratified sampling. And simple random The instrument used to collect data was a 5-level rating scale questionnaire with reliability coefficient of .95. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation Testing the value of and one-way ANOVA.
     The research found that
1. The results of the analysis of decision making information in higher education. Private universities Early Childhood Education The students in Mathayomsuksa 6, Muang district. Under the Office of the Secondary Education Service Area Pathumthani Overall, it was at a high level. When considering each aspect, it was found that the products promoting price marketing channel. And economics Very high Family, social and cultural aspects At the moderate level
2. Comparative Study of Decision Making in Higher Education Private universities Early Childhood Education The students in Mathayomsuksa 6, Muang district. Under the Office of the Secondary Education Service Area Pathum Thani Province by gender, education, occupation, income of parents It was found that the decision to study in higher education. Private universities Early Childhood Education The students in Mathayomsuksa 6, Muang district. Under the Office of the Secondary Education Service Area Pathum Thani Province is not different. Considering that the economic aspect was different at the .05 level.

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี และเพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามเพศ ผลการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของผู้ปกครอง และสถานที่พัก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 327 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1967) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน และสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว
     ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านครอบครัว ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จำแนกตาม เพศ ผลการเรียน อาชีพ รายได้ของผู้ปกครอง และสถานที่พัก พบว่า มีการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเศรษฐกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

Published
2018-09-15
How to Cite
งามขำ, นงลักษณ์. การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 116 - 128, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/158>. Date accessed: 17 july 2019.