การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1

Good Governance Implementation of School Administrators under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1

  • นาวิน นิลแสงรัตน์

Abstract

     This reserach  is “ Good Governance Implementation of School Administrators under Pathumthani  Primary  Educational  Service Area Office 1” the aims are to study and find the realationship between good governance implementation of school administrators with personnel management of school administrators under Pathumthani  primary  educational  service area office 1 by the opinion of 328 teachers under Pathumthani  primary  educational  service area office 1 , determined the sample group by Krejcie & Morgan ‘s theory  and Stratified Random Sampling with strata of school. The data were collected by questionnaires about good governance implementation of school administrators under Pathumthani primary educational service area office 1 as the opinion of teachers under Pathumthani primary  educational  service area office 1 by  check list , rating scale. To find the reliability and the Cronbach’s alpha coefficient was equaled 0.8839  and collected the data by the statistical chance. The data analyzed were presented in frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson Product Moment Correlation.
      The result study revealed that;
      Good governance implementation of school administrators with personnel administration under Pathumthani primary educational service area office 1, the overall had the positive relationship at the low level (r=0.210) by statistically significant difference at 0.05. with the same direction . When considering each factor found that economy factor (X6), the overall had the positive relationship at the low level (r=0.210) by statistically significant with the same direction. Rule of law factor (X1) (r=0.098), virtue factor (X2) (r=0.101), participation factor (X3) (r=0.092) and accountability factor (X1) (r=0.098) and the positive relationship at the low level by no statistically significant with the same direction. Transparency factor was the negative relationship with no statistically significant. (X3) (r=0.017)
      The relationship between personnel administrative of school administrators with good governance implementation found that recruitment planning factor (y1) (r=0.227)   and enhance efficiency and personnel maintenance factors (y2) (r=0.147) had the positive relationship with the same direction by statistically significant difference at 0.05. The other factor had the relationship at the low level by no statistically significant difference and the same direction.

บทคัดย่อ

       การศึกษา เรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 จำนวน 328 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกำหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่  และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608) โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  (Stratified  random  sampling)  ตามสถานภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(check list) มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.8839 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบเป็นไปตามโอกาสทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation)
      ผลการศึกษา พบว่า
      การใช้หลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับต่ำ (r = 0.210) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักความคุ้มค่า (  ) โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับต่ำ (r = 0.210) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านหลักนิติธรรม (  )(r = 0.098) ด้านหลักคุณธรรม ( )(r = 0.101) ด้านหลักความมีส่วนร่วม (  )(r = 0.092) และด้านหลักความรับผิดชอบ (  )(r = 0.080) มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับต่ำ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกด้าน ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์เชิงลบและไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ มี 1 ด้าน คือ ด้านหลักความโปร่งใส (  ) (r = -0.017)
     ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนกับการใช้หลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์ทางบวกและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอยู่ในระดับต่ำ มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ( ) (r = 0.227) และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธำรงรักษาบุคลากร ( ) (r = 0.147) ส่วนด้านอื่นๆ มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Published
2018-09-15
How to Cite
นิลแสงรัตน์, นาวิน. การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 129 - 150, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/159>. Date accessed: 17 july 2019.