สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

  • สนอง สุดสะอาด, ศศิรดา แพงไทย

Abstract

     The purpose of this study was to investigate the present condition  and desirable condition of effective quality school administration  under the Office of Nakhon Ratchasima Educational Service Area Office Researchers in this research include: the administrators of government schools under the Office of Nakhon Ratchasima Educational Service Area 1 - 7 in the academic year 2560 were 302 people . The research instruments were: the questionnaire about Current conditions and desirable conditions of effective quality school administration under the Office of Nakhon Ratchasima Educational Service Area Office Data analysis uses basic statistics, ie, mean and standard deviation. 
     The results are as follows.
     1. Current conditions in effective school administration in all aspects are   1) Management : current issues are moderated the average was between 2.56 (S.D. = 1.03) – 3.35 (S.D.=0.48 , 2) Learning : current issues are moderated the average was between 2.42  (S.D. = 1.01) – 3.12 (S.D.=0.65)  3) Environmental : current issues are moderated the average was between 2.62 (S.D. = 1.00) – 4.02 (S.D.=0.71) and 4) Participation : current issues are moderated the average was between 2.76  (S.D. = 0.95) – 3.12 (S.D.=0.83) respectively.   
     2. Desirable conditions for effective school management in all aspects: 1) Management, 2) Learning, 3) Environmental, and 4) Participation. Every aspect of the desired condition is at the highest level. The average values ​​ranged from 4.72 to 4.98, 4.95 to 4.99, 4.91 to 4.99 and 4.92 to 4.96 respectively.
     3. Modified Priority Needs Index (PNI Modified) for effective school management in all areas. 1) Management : PNI values ​​were 0.70 , 2) Learning : PNI values ​​were  0.77  3) Environmental : PNI values ​​were  0.59 and 4) Participation : PNI values ​​were  0.67, respectively.

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 – 7 ปีการศึกษา 2560 จำนวน  302  คน  เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา     การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
     ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
     1. สภาพปัจจุบันในการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผล ในทุกด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.56 (S.D. = 1.03) – 3.35 (S.D.=0.48 ) 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง2.42  (S.D. = 1.01 ) – 3.12 (S.D.=0.65) 3) ด้านสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.62 (S.D. = 1.00) – 4.02 (S.D.=0.71) และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม      มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.76 (S.D. = 0.95 ) – 3.12 (S.D.=0.83)ตามลำดับ
     2. สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผล ในทุกด้าน คือ     1) ด้านการบริหารจัดการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.72 (S.D. = 0.45) – 4.98 (S.D =0.15)  2) ด้านการจัดการเรียนรู้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.95 (S.D. = 0.21) – 4.99 (S.D.=0.11) 3) ด้านสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.91 (S.D. = 0.29) – 4.99 (S.D.=0.10) และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.92(S.D. = 0.27) – 4.96 (S.D.=0.20) ตามลำดับ
     3. ค่าดัชนี Modified Priority Needs Index (PNI Modified) ในการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผล ในทุกด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ มีค่า PNI เท่ากับ 0.70  2) ด้านการจัดการเรียนรู้มีค่า PNI เท่ากับ 0.77  3) ด้านสิ่งแวดล้อม มีค่า PNI เท่ากับ 0.59 และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม มีค่า PNI เท่ากับ 0.67 ตามลำดับ

Published
2018-09-15
How to Cite
ศศิรดา แพงไทย, สนอง สุดสะอาด,. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 151 - 160, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/165>. Date accessed: 17 july 2019.