ภาวะผู้นำแบบมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือของหัวหน้าระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป : การนิยามและพัฒนาเครื่องมือวัด

Servant Leadership, the Garment industry, Development of Measuring Instruments

  • อภินันท์ บุษบก, ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส

Abstract

     The objective of the researcher is to assist in the development of first-line supervisors in view of their organizational importance.  If properly developed, these supervisors will become instrumental in enhancing production efficiency such that their organizations are better equipped to compete with competitors. In the view of the researcher, organizations have hitherto lacked servant leadership.
     The research instrument used to collect data was a questionnaire measuring servant leadership derived from the conceptual framework of Kathleen Patterson. The questionnaire incorporated seven aspects.  Of these aspects, two--ethics and leadership--were major components. Furthermore, there were seven subcomponents.  These seven subcomponents were  (1) agape, the highest form of love; (2) humility; (3) altruism; (4) vision;     (5) trust; (6) service; and (7) empowerment.  The possible responses to questions were arranged as items in a five-rating Likert scale.  The accuracy of the questionnaire was tested using Cronbach's α (alpha) technique with the result that the coefficient was found to lie at 0.9376.  The model of servant leadership constructed by the researcher was validated by experts. Applying second order confirmatory factor analysis, the researcher found that the model was congruent with empirical data. (Chi-Square=11.489, df=10, p-value=0.3207, RMSEA=.039)

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีจุดประสงค์  1) เพื่อนิยามความหมายของภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย 2) เพื่อกำหนดตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมตามความหมายและวิเคราะห์องค์ประกอบจากการสังเคราะห์ที่นำไปสู่การสร้างเครื่องมือวัดภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานของหัวหน้าระดับต้นของโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป และ 3) เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ งานวิจัยนี้ใช้แบบแผนการวิจัยผสานวิธีตามลำดับเวลา 3 ระยะ โดยระยะที่ 1  ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสังเคราะห์นิยาม ความหมายและองค์ประกอบของภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ ระยะที่ 2 กำหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมในแต่ละองค์ประกอบที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยระยะที่ 3 ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  เก็บข้อมูลจากหัวหน้างานระดับต้น ในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 160 คนจาก 5 โรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
     ผลงานวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือตามแนวคิดของ Patterson มี 7 องค์ประกอบ คือ 1. ความรักอย่างประเสริฐ 2. ความถ่อมตน 3. การเห็นแก่ประโยชน์คนอื่น 4. การมีวิสัยทัศน์ 5.ความไว้วางใจ 6. การให้บริการ และ7.การให้อำนาจ มีความเชื่อถือได้แบบสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 0.94  รูปแบบผู้นำแบบมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือสำหรับหัวหน้างานระดับต้น ในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2  ให้ค่า Chi-Square=11.489, df=10, p-value=0.3207, RMSEA=.039 อยู่ในเกณฑ์ที่ให้ความหมายว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

Published
2018-09-17
How to Cite
ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส, อภินันท์ บุษบก,. ภาวะผู้นำแบบมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือของหัวหน้าระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป : การนิยามและพัฒนาเครื่องมือวัด. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 161 - 176, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/167>. Date accessed: 20 sep. 2019.