ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี

  • ธนพลอยสิริ สิริบรรสพ Pathumthani University

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร  กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ GE 1605   ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน  20  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร จำนวน 5 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนและหลังการทดลอง ระยะเวลาในการทดลอง 15 สัปดาห์ ๆละ 3 ชั่วโมง รวม 45 ตลอดภาคการศึกษา แบบประเมินตนเองด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test


ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่างมีระดับสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์จากแบบสังเกตพฤติกรรมการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและแบบประเมินตนเองด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


This purpose was to study the communication English speaking proficiency by using communication activities of Pathumthani university’s students. The sample consisted of 20 students who enrolled academic English subject (GE 1605). The tools used in the experiment and data collection were 5 learning management plans by using communication activities, pre and post communication proficiency test models with 15 weeks each 3 hours per day  ,the total was 45 hours through the semester, self-assessment model on English communication speaking ,behavior observation on English communication speaking. The data was presented in the form of mean, percentage, standard deviation, and t-test.


      The research revealed that the communication English speaking proficiency by using communication activities, the sample group was at the higher level than pre experiment at level of statistical significance. 01 with related the analysis from the model of behavior observation on English communication speaking and self-assessment model on English communication speaking.

Published
2018-09-18
How to Cite
สิริบรรสพ, ธนพลอยสิริ. ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 197 - 208, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/170>. Date accessed: 20 may 2019.