การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  • บุญเพ็ง จันทร์งาม

Abstract

     The research study on the participation of public towards the problem solving operation on sustainable poverty of Lams Sai Sub district Administration Organization, Lamlukka district, Pathum Thani Province.  The objectives of this study were to study and compare the levels of the participation of public towards the problems solving poverty of Lam Sai Sub district Administrative Organization, Lamlukka distrioperation on sustainable ct, Pathum Thani Province. The sample groups of this study were the population in the area of Lam Sai Sub district Administrative Organization number of 5,976 people.  The collecting data instruments for this study were the questionnaires and using statistical analysis of data, percentage (percentage), mean (mean) and standard deviation (standard deviation) and to test the hypothesis by using statistics and analyze and compare t-test F-test level LSD way Analysis (Least Significant. Difference Analysis).
     The study results had found that :
     The respondents majority were female, 170 people, they were accounted for 45.45 percent, aged from 36-45 years,132 people, there were accounted for 35.29 percent. Having the educational level were lower than the bachelor degree of 248, they were accounted for 66.31 percent. The average monthly income was less than 10,000 Thb, 157 people accounted for 41.98 percent.  The duration of living in this area for 5-10 years, 176 people, they were accounted for 47.06.
     The level of the participation of public towards the problems solving operation on sustainable poverty of Lam Sai Sub district Administrative Organization, Lamlukka district, Pathum Thani Province. The overall level were at the high level. Considering in individual aspect was found that participation was at the high level in all aspects by sorting the average from descending, benefits aspect, operation aspect, thinking aspect and planning aspect and the operational follow-up, respectively.
      The comparative study of the level of participation of public towards the problems solving operation on sustainable poverty of Lam Sai Sub district Administrative Organization, Lamlukka district, Pathum Thani Province, classified by personal characteristics factors found that sex, age, educational level, average income per month, and the duration of living in the area, affecting the level of participation of public with no statistically significant.

บทคัดย่อ

     การศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร จำนวน 5,976 คน ผู้วิจัยคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการหาค่าสูตร ของทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 375 คน ทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และทำการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test  และ F-test และวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD Analysis (Least Significant Difference Analysis)
     ผลการวิจัยพบว่า
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 มีอายุตั้งแต่ 36-45  ปี จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29  มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 66.31  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 41.98  และ มีระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ 5-10 ปี จำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06
     ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  ด้านการรับประโยชน์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการคิดและวางแผน และ ด้านการติดตามผลการดำเนินงาน ตามลำดับ
     การศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่  มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

Published
2018-09-18
How to Cite
จันทร์งาม, บุญเพ็ง. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 209 - 219, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/171>. Date accessed: 17 july 2019.