ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก

  • รสริน วงศ์คำปัน, พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

Abstract

     The purpose of this study was fourfold.  First, it aimed at examining a level of administration based on good governance principles of local administrative organizations located in the eastern part of Thailand. Also, this study intended to investigate a level of quality of service provided by these local governments. Third, it attempted to determine the consistency of causal relationship of factors affecting quality of service offered by these local administrative organizations. The last purpose of this study was to examine the weight of direct, indirect, and combined influences of factors affecting quality of service provided by these local governments.  The subjects participating in this study comprised 400 people. The test of path analysis was used to determine the consistency of the relationship model and the empirical data as well as weights of influences.
     The results of the study were as follows:
1. It was shown that the level of administration based on good governance Principles of local administrative organizations  located in the eastern part of Thailand was at a very good level.
2. The level of quality of service provided by the local governments, located in the eastern part of Thailand was at a very good level.
3. Regarding the test of consistency of relationship model and the empirical data based on the criteria to test the consistency of the developed model, it was shown that they were in line with each other and met a set of standard criteria. This was suggested that the model of causal relationship of factors affecting quality of service provided by local governments, located in the eastern region of Thailand had an influence on their quality of service. The developed relationship model was in line with the empirical data.
4. Based on the analyses of weighted direct, indirect, and combined influences of causal factors affecting the quality of service offered by local governments, the results were as follows:
      Regarding the direct influences, it was shown that good governance had a direct influence on quality of service at a significant level of .01. Specifically, the effect size for correlation of good governance was 0.904 (p<0.01).
      For the indirect influences, it was shown that the variables of motivation, administrative process, corporate culture, leadership, and core value influenced indirectly the quality of service via good governance at a significant level of .01. Specifically, the effect sizes for correlation of motivation, administrative process, corporate culture, leadership, and core value were 0.315 (p<0.01), 0.286 (p<0.01), 0.171 (p<0.01), 0.091(p<0.01), and 0.027 (p<0.01), respectively. 
     With reference to the combined influences, it was found that the variables of good governance, motivation, administrative process, corporate culture, leadership significantly influenced quality of service at a significant level of .01. In particular, the effect sizes for correlation of good governance, motivation, administrative process, corporate culture, leadership, and core value were 0.904 (p<0.01), 0.315 (p<0.01), 0.286 (p<0.01), 0.171 (p<0.01), and 0.091 (p<0.01), respectively.

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก 2) ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก 3) ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 4) ศึกษาน้ำหนักอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 400 คน ใช้สถิติการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ในการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์และน้ำหนักของอิทธิพล
     ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกอยู่ในระดับดีมาก
2. ระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก อยู่ในระดับดีมาก
3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ดัชนีที่ใช้ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีระดับความสอดคล้องกลมกลืน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ครบทุกดัชนี จึงสรุปได้ว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4. ผลการวิเคราะห์น้ำหนักอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก พบว่า
     ด้านอิทธิพลทางตรง ได้แก่ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพ  การให้บริการ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01   โดยค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เท่ากับ 0.904 (p <0.01)
     ด้านอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ แรงจูงใจกระบวนการบริหาร วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้นำและค่านิยมสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพการให้บริการโดยส่งผ่านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 โดยค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลของแรงจูงใจ เท่ากับ 0.315 (p <0.01) กระบวนการบริหาร 0.286 (p <0.01) วัฒนธรรมองค์กร 0.171 (p <0.01) ภาวะผู้นำ 0.091 (p <0.01) และค่านิยมสร้างสรรค์ 0.027 (p <0.01)
     ด้านอิทธิพลรวม ได้แก่ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แรงจูงใจ กระบวนการบริหารวัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้นำ และค่านิยมสร้างสรรค์ มีอิทธิพลรวมต่อคุณภาพการให้บริการ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 โดยค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เท่ากับ 0.904 (p <0.01) แรงจูงใจ 0.315  (p <0.01) กระบวนการบริหาร 0.286 (p <0.01) วัฒนธรรมองค์กร 0.171 (p <0.01) ภาวะผู้นำ 0.091 (p <0.01) และค่านิยมสร้างสรรค์ 0.027 (p <0.01)

Published
2018-09-18
How to Cite
พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต, รสริน วงศ์คำปัน,. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 220 - 236, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/172>. Date accessed: 17 july 2019.