กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย กรณีศึกษาสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สายการบินนกแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย

  • วิภาวดี ทูปิยะ

Abstract

     The research of Service Marketing Mix Strategies of Low Cost Airlines in Thailand Case Study of Thai Lion Air, Nok Air, and Air Asia’s objectives were 1) to study the Service Marketing Mix Strategies of 3 Low Cost Airlines in Thailand. 2) To study Thai passengers’ behavior towards the services of Thai Low Cost Airlines at Don Mueang Airport. 3) To study the relationship between the Service Marketing Mix Strategies (7Ps) and Demographic factors. This research was conducted in form of Quantitative Method. The sample size was 400 Thai passengers of Low Cost Airlines: Thai Lion Air, Nok Air, and Air Asia at Don Mueang Airport during January to April 2018. Multi-stage Sampling Method was employed in this research by starting with Purposive Sampling in choosing Thai passengers who used to buy 3 Low Cost Airlines, then Convenience Sampling Method was used in order to get the amount of respondents for this research. The data collection tool was Questionnaires. The statistics for data analysis were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, and Chi-square.
     The results were founded that most of respondents were men at the age of 26-35 years with the education in Bachelor degree, having the occupation as Government or State Enterprise staffs with monthly income of 15,001-30,000 Baht. In part of Service Marketing Mix Strategies from 3 Low Cost Airlines customers’ perceptions, all 7Ps factors were rated in high level which were Physical Evidence, Price, Promotion, Place, Product, Process and People, respectively. Moreover, the first and the second concerned aspects of each Service Marketing Mix factors were as followed in Physical Evidence factor: in-flight atmosphere and cabin cleanliness, Price factor: clear declaration on airfares/ fees and reasonable airfares/ fees, Promotion factor: having Advertising, Public Relations on various medias and having Call Center, Place factor: convenience and easy in purchasing or airfares enquiry and booking through phone/ website, Process factor: fast and convenience in baggage pick-up and fast and convenience in flight check-in, Product factor: the airlines routes met with customers’ needs and good reputation and image, and People factor: having experienced and good aircraft controlled pilots and good information on inflight staffs and pilots.
     Additionally, the research result of Thai passengers’ behavior on Low Cost Airlines: Thai Lion Airlines, Nok Air, Air Asia were founded that the main purpose of traveling was to work/ to attend conference/ to do business at the average of 1-2 times per year. The buying decision was made by the passengers themselves. Lastly, the passengers mostly booked air tickets through Airline’s website. As the result of testing the relationship between the Service Marketing Mix Strategies (7Ps) and Demographic factors (age, gender, occupation, income, and education background) at statistical significant level .01, the customers gave the important level on 7Ps factors that were Promotion, Price, Physical Evidence, Product, Place, People, and Process respectively. In conclusion, the first 3 Service Marketing Mix Strategies that were most concerned by Thai passengers of 3 Low Cost Airlines were 1. Promotion 2. Price and 3. Physical Evidence.

บทคัดย่อ

     การวิจัยกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย กรณีศึกษาสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินนกแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย กรณีศึกษา สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินนกแอร์ และสายการบินแอร์เอเชีย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารชาวไทยในสายการบินต้นทุนต่ำ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการของสายการบินต้นทุนต่ำ การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์, สายการบินนกแอร์ และสายการบินแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2561 จำนวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนดังนี้ คือทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยจะเลือกเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้โดยสารชาวไทยที่เคยเดินทางไปกับ 3 สายการบินต้นทุนต่ำ และทำการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวกเพื่อให้ได้จำนวนตามต้องการ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์
     ผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ของสายการบินต้นทุนต่ำทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสำคัญปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ, ราคา, การส่งเสริมการตลาด, ช่องทางการจัดจำหน่าย, ผลิตภัณฑ์, กระบวนการให้บริการ และพนักงาน ตามลำดับ และในรายด้านของแต่ละปัจจัยในระดับเห็นด้วยมากที่สุดเป็น 2 ลำดับแรก มีดังนี้
     ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่าบรรยากาศบนเครื่องบิน และความสะอาดของห้องโดยสาร ด้านราคา พบว่าการแจ้งอัตราค่าโดยสาร/ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างชัดเจน และอัตราค่าโดยสาร/ ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่ามีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ และมีศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่าความสะดวก รวดเร็วในการซื้อ/ สอบถามเกี่ยวกับตั๋วโดยสาร และสามารถจองตั๋วผ่านโทรศัพท์/ เว็บไซต์ได้ ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่าการรับกระเป๋าสะดวก รวดเร็ว และไม่แออัด และกระบวนการเช็คอินมีความสะดวก รวดเร็ว ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ามีเส้นทางการบินตรงต่อความต้องการ และความมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี ด้านพนักงาน พบว่า นักบินมีประสบการณ์และมีความสามารถควบคุมเครื่องบินได้ดี และมีการแจ้งรายละเอียดของพนักงานบนเครื่องบินและนักบิน
     นอกจากนี้ ในส่วนของพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารขาวไทยที่มีต่อสายการบินต้นทุนต่ำพบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์มากที่สุด เหตุผลในการเลือกใช้บริการ คือ ค่าโดยสารราคาถูก วัตถุประสงค์การเดินทางด้วยสายการบินส่วนใหญ่ทำงาน/ ประชุม/ ทำธุรกิจ จำนวน 1-2 ครั้งต่อปี การตัดสินใจส่วนใหญ่ตัดสินใจด้วยตัวเอง และซื้อบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน อีกทั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) กับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้าน อายุ เพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา ตามลำดับ พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผู้โดยสารส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ การส่งเสริมการตลาด ราคา สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย พนักงาน และกระบวนการให้บริการ ตามลำดับ ดังนั้น สรุปได้ว่า 3 ลำดับแรกของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารขาวไทยที่มีต่อสายการบินต้นทุนต่ำให้ความสำคัญมากที่สุด คือ 1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2. ราคา 3. การส่งเสริมการตลาด

Published
2018-09-18
How to Cite
ทูปิยะ, วิภาวดี. กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย กรณีศึกษาสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สายการบินนกแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 252 - 270, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/175>. Date accessed: 17 july 2019.