สมรรถนะของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์สัมพันธ์กับประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดปทุมธานี

  • ณัฐพร ฉายประเสริฐ

Abstract

     The purpose of this research is: 1) to study the competency of human resource managers. 2) To study the work efficiency of employees. 3) To study work performance of employees. And 4) to study the relationships between the competency of human resource managers, work efficiency and performance of industrial employees in Pathumthani province. From the population of 3,776 factories, 30 were selected with purposive sampling. The sample size was calculated with the formula of Cochran, W.G. (1953) which calculated from unknown population, resulted with 385 samples and data were collected from 13 manufacturing factory employees each. The research tools used were questionnaires. The Index of consistency (IOC) were 0.954 to 1.00 and Reliability of .923, which was a quantitative research. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson's correlation coefficient.
     The study had shown that:
     1) The significance of competency of human resource managers in general was at a high level. When considered each aspect respectively, teamwork was found to be the highest, followed by achievement, ethics, skills, attributes, expertise, and knowledge. 
     2) The significance of work efficiency in general was at a high level. When considered each aspect respectively, workload was found to be the highest, followed by work quality, expenses, and time.
     3) The significance of work performance in general was at a high level. When considered each aspect respectively, the effectiveness of work was found to be the highest, followed by job satisfaction, and work-related skills.
     4) The competency of human resource managers had a medium positive relationship with work efficiency (r = .636). The competency of human resource managers had a medium positive relationship with work performance (r = .601). And, work efficiency had a medium positive relationship with work performance (r = .554). All at the statistically significant level of .01.

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะของผู้จัดทรัพยากรมนุษย์ 2) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 3) ศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดปทุมธานี จำนวนโรงงานทั้งหมดรวม 3,776 แห่ง สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้โรงงานมาทั้งหมด 30 แห่ง คำนวณขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Cochran,W.G. (1953) ซึ่งเป็นวิธีคำนวณแบบไม่ทราบจำนวนประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน และได้เก็บข้อมูลจากบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต แห่งละ 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่า 0.954 ถึง 1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .923 และเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
     ผลการศึกษาพบว่า
     1) ระดับความสำคัญของสมรรถนะผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการทำงานเป็นทีม มีระดับความสำคัญสูงสุด รองลงมา คือด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านจริยธรรม ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ ด้านความเชี่ยวชาญ และด้านความรู้
     2) ระดับความสำคัญของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปริมาณงาน มีระดับความสำคัญสูงสุด รองลงมา คือด้านคุณภาพงาน ด้านค่าใช้จ่ายและด้านเวลา
     3) ระดับความสำคัญของผลการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประสิทธิผลของงาน มีระดับความสำคัญสูงสุด รองลงมา คือด้านความพึงพอใจในงาน และความสามารถเกี่ยวกับงาน
     4) สมรรถนะของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทางบวกในระดับปานกลาง (r = .636) สมรรถนะของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานทางบวกในระดับปานกลาง (r = .601) และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานทางบวกในระดับปานกลาง (r = .554) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Published
2018-09-19
How to Cite
ฉายประเสริฐ, ณัฐพร. สมรรถนะของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์สัมพันธ์กับประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดปทุมธานี. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 271 -284, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/176>. Date accessed: 17 july 2019.