นวัตกรรมสื่อด้านการเงินและบัญชีสำหรับสหกรณ์เคหสถาน

  • ปรียา สมพืช, สุบัน บัวขาว
  • วรวลัญช์ วุฒิ, สิริมณฑ์ พึ่งสังวาลย์

Abstract

     This research aims to create an innovation in resourcing and spreading knowledge in accounting and financial for Ladprao Canal cooperatives community fund, by doing so the information regarding community’s finance, accounting and issue are studied as the main variable of this study. Population of the research are the committees from 21 Ladprao Canal cooperative community funds. Sampling are presidents, committees, secretaries, treasurers or other relate parties of Ladprao Canal cooperative community funds. The research method includes face –to -face interview and group interview.  A qualitative research design is used to examine the traits and issues relate to the research objective then addressing the result in analytical descriptive manner.
     The result situates key difficulties in financial management of the cooperates as 1. the lack of knowledge regards cooperative management and financial system of the organization crews, also they pay less attention to their role as a management team. The lack of accounting knowledge resulting from limited fund, accounting education and attention from related governmental institutions.The committee of cooperative community funds mostly are volunteers who struggle with their main occupation and family’s needs so that they have limited time in resourcing their further knowledge concerning financial and accounting. Moreover, the study addresses that the Ladprao Canal cooperative community funds need prototype in their accounting system which can be thought, understood, investigated and analyzed among the team, not only to the main characters minding the financial and accounting. All in all, this research suggests the model of innovation concerning financial and accounting of the Ladprao Canal cooperative community funds as a simply model illustrates with simply graphics and elements for immediate understating to all.

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการความรู้ด้านการเงินและบัญชี ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการด้านการเงินและการบัญชี เพื่อถอดบทเรียน/องค์ความรู้มาจัดทำนวัตกรรมสื่อด้านการเงินและการบัญชีสำหรับสหกรณ์เคหสถานชุมชนริมคลองลาดพร้าว ประชากร คือ คณะกรรมการสหกรณ์เคหสถาน ชุมชนริมคลองลาดพร้าว จำนวน 21 สหกรณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประธาน กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือคณะกรรมการสหกรณ์เคหสถาน ชุมชนริมคลองลาดพร้าว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำมาทำการวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล โดยจับประเด็นหลักของเรื่อง (Traits) และจำแนกเหตุการณ์หลักด้วยการแยกเป็นประเด็น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจากนั้น จะนำเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์
     ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลพื้นฐานปัญหาและอุปสรรคในการจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์เคหสถานฯ พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์เคหสถานขาดความรู้ด้านสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของตน และความรู้พื้นฐานด้านระบบบัญชีเบื้องต้น ไม่สามารถจัดทำบัญชีได้เอง ต้องอาศัยบุคลากรภาครัฐช่วยเหลือจัดทำบัญชีให้ หรือการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือ คณะกรรมการสหกรณ์มีหลากหลายอาชีพและมีเวลาจำกัด ไม่มีรายได้ประจำ ส่งผลให้ไม่มีเวลาในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องสหกรณ์ การเงินและบัญชี 2) จะต้องมีรูปแบบการจัดทำบัญชีที่ดี และสามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ข้อมูลที่นำเสนอต้องเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ง่าย มีความน่าเชื่อถือ และสามารถเปรียบเทียบกันได้ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี ไม่จำเป็นต้องเป็นคณะกรรมการสหกรณ์เคหสถาน แต่คณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานจะต้องรู้และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเพื่อติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าการเงินและบัญชี 3) ถอดองค์ความรู้มาสร้างนวัตกรรมสื่อด้านการเงินและบัญชี เป็นอินโฟกราฟิกที่แสดงวิธีปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีที่ช่วยให้เข้าใจง่าย ไม่มีความซับซ้อน ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ อ่านง่าย เข้าใจกระบวนการได้ทันที

Published
2018-12-23
How to Cite
สุบัน บัวขาว, ปรียา สมพืช,; สิริมณฑ์ พึ่งสังวาลย์, วรวลัญช์ วุฒิ,. นวัตกรรมสื่อด้านการเงินและบัญชีสำหรับสหกรณ์เคหสถาน. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 80 - 93, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/180>. Date accessed: 24 feb. 2020.