การบริหารนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

  • ภาคิน กิติคุณนิติพงศ์, ดร.อนุพงษ์ แต้ศิลปสาธิต, ดร.หควณ ชูเพ็ญ

Abstract

     The objectives of the study aimed to study and analyze the policy implementation of local government, and to propose a proper guideline to the local government for Aging-society preparation. The populations of research were conducted with three main groups of participants who are policy planners such as the executive officers of the local government, implementers including officers and staff, the elderly around Rangsit City Municipality, Pathum Thani Municipality, and Rahang Municipality.
     The result of the research showed that the local government followed the national policy and the guidelines from the central government and the implementation of the participants were similar to one another according to bureaucratic system. However, the elderly have additional suggestions that the local government should improve the explicit knowledge and life quality of the elderly, enhance and patronize the elderly such as healthcare and gathering as an association.

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การนำนโยบายผู้สูงอายุของท้องถิ่นไปปฏิบัติ รวมทั้งนำเสนอแนวทางบริหารนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีและเหมาะสมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ 1) กลุ่มผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 2) กลุ่มผู้นำนโยบายไปปฏิบัติและ 3) กลุ่มผู้สูงอายุจากพื้นที่เทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองปทุมธานี และเทศบาลตำบลระแหง
     ผลการวิจัย พบว่า การกำหนดนโยบายและแผนงาน ระดับท้องถิ่นได้ใช้แนวทางของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก และการนำนโยบายไปปฏิบัติได้อาศัยแนวทางปฏิบัติงานในระบบราชการที่ปฏิบัติตามระเบียบที่มีหรือเทียบเคียงตามขั้นตอนทางปฏิบัติที่ดำเนินการอยู่ ผู้สูงอายุมีข้อเสนอเพิ่มเติม คือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในลักษณะชมรม

Published
2018-12-23
How to Cite
ดร.หควณ ชูเพ็ญ, ภาคิน กิติคุณนิติพงศ์, ดร.อนุพงษ์ แต้ศิลปสาธิต,. การบริหารนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 94 - 107, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/181>. Date accessed: 05 apr. 2020.