กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับร้านอาหาร/ภัตตาคารในเขตกรุงเทพมหานคร

  • อัฏฐมา บุญปาลิต

Abstract

     In order to propose an appropriate marketing strategy for restaurants in Bangkok, this  research  aimed  to  investigate  domestic  and  international  tourists  visiting Bangkok,  their  behaviors, expectations and experiences  in  food and  restaurants  services and marketing factors affecting their decision in choosing a restaurant. Questionnaire and  face  to  face  technique were  used  to  collect  data  from  tourists  who  agreed  to  answer  the  questions (n =400). It was found that both domestic and international tourists preferred having Thai cuisine  than  other  cuisines  and  preferred  having  their  meals  in  stand-alone  restaurant  than  in  hotel restaurant during their stay in Bangkok. On one hand, domestic tourists have more knowledge in Thai cuisine so their experiences in food and restaurants services in Bangkok did not reach their expectations. On the other, international tourists felt that food and restaurants services in Bangkok exceeded their expectation. Therefore; marketing strategy for these two segments should be different.

บทคัดย่อ

     เพื่อเสนอกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมกับร้านอาหาร/ภัตตาคารในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้จึงศึกษาพฤติกรรม ความคาดหวัง และประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาเยือนกรุงเทพมหานครในบริการของร้านอาหาร/ภัตตาคาร และปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลโดยตรงจากนักท่องเที่ยวที่ยินดีให้ข้อมูล (n = 400) ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารไทยมากกว่าอาหารประเภทอื่นขณะที่พำนักในกรุงเทพมหานคร ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งมีความรู้ในอาหารไทยมากกว่ารู้สึกว่าการบริการที่ได้รับจากร้านอาหารด้อยกว่าที่ตนคาดหวัง แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรู้สึกว่าการบริการที่ได้รับจากร้านอาหารดีกว่าที่ตนคาดหวังไว้ ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้าทั้งสองกลุ่มจึงควรมีความแตกต่างกัน

Published
2018-12-23
How to Cite
บุญปาลิต, อัฏฐมา. กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับร้านอาหาร/ภัตตาคารในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 108 - 123, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/182>. Date accessed: 25 feb. 2020.