อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ ของสายการบินการบินไทย

  • สุรัสวดี โปสินธุ์

Abstract

     To study the influence of marketing factors on repeat service intention of Thai Airways. The purpose of this research was to study the influence of factors affecting the repeat service intention of Thai Airways. 2) To study the marketing mix (7P's) factors that influence the intention of using the repeat service of Thai Airways.
     Use quantitative research methodology. Was conducted using the questionnaire developed by the researcher. Hypothesis testing to find 1) Marketing mix (7P's) influenced the intention of repeat service of Thai Airways. The results of the test showed that the market mix (7P's). Process of service Influence of intention to use the service of the Thai Airways most. 2) To find the demographic factors. Differentiates the intention to use the service of Thai Airways. The results of the test showed that the personal factors of gender, age, occupation and average income per month. different Affect the intention of using the service of Thai Airways. Not different. Education Level different Affect the intention of using the service of Thai Airways. There were statistically significant differences at the .05 level.

บทคัดย่อ

     ในการศึกษาเรื่องอิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินการบินไทย  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินการบินไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินการบินไทย
     ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง การทดสอบสมมติฐานเพื่อหา 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix (7P's) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินการบินไทย สรุปผลการทดสอบพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการในการให้บริการ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินการบินไทย มากที่สุด 2) เพื่อหาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินการบินไทย  สรุปผลการทดสอบพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินการบินไทย ไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินการบินไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Published
2018-09-20
How to Cite
โปสินธุ์, สุรัสวดี. อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ ของสายการบินการบินไทย. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 413 - 431, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/190>. Date accessed: 20 may 2019.