Return to Article Details อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ ของสายการบินการบินไทย Download Download PDF