การศึกษาปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการโครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

  • ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย

Abstract

     The purpose of this study was to investigate the previous implementation of the project of emotional intelligence development and moral reinforcement for youth behavior modification by the Central Juvenile and Family Court in 2017, the factors contributing to the project success, and the problems and obstacles in the implementation of the project. This research was conducted by a qualitative methodology and collected data through in-depth interviews and focus group discussions. Key informants were executives, operators, and youth participating in the project. The research instrument was a semi-structured interview. Data reliability was verified by triangulation. Data were analyzed by content analysis.
     The research results found that
     (1) the project of emotional intelligence development and moral reinforcement was aimed at individual youth to change their thoughts and behaviors,  (2) the factors contributing to the success of emotional intelligence development activities were human resources willingly driving the project activities, policy specifying the project as a regular task of the Central Juvenile and Family Court, and technology with the use of information technology system to keep the youth data, and (3) there were problems and obstacles in the project implementation, including the considerateness among staff members who avoid expressing their opinions differently as well as their ego, while other problems, such as places and budget, were only limitations that can be solved.

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในด้านกระบวนการดำเนินงานในปีพ.ศ.2560และปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกิจกรรม เป็นการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เครื่องมือของการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Se-mi Structure Interview) ตรวจสอบความน่าเชื่อของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้า และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
     ผลการวิจัยพบว่า
     1. โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และเสริมสร้างคุณธรรม เป็นโครงการเจาะใจเยาวชนรายบุคคล เพื่อเปลี่ยนให้เยาวชนคิดได้ เปลี่ยนพฤติกรรมได้
     2.  ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จของกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ที่ใช้ใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ปัจจัยด้านนโยบายโดยโครงการถูกกำหนดเป็นวาระดำเนินงานประจำของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูลเยาวชนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบมากขึ้น
     3. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ ความเกรงใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน การไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ออกกรอบ และความมีตัวตนของผู้ปฏิบัติงาน สำหรับปัจจัยอื่นๆ เช่น สถานที่ งบประมาณ เป็นเพียงข้อจำกัดซึ่งสามารถจัดการแก้ไขได้

Published
2018-09-15
How to Cite
สัจจะหฤทัย, ดร.เกรียงไกร. การศึกษาปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการโครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 1 - 16, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/191>. Date accessed: 20 may 2019.