ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมอนามัยช่องปากในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

  • ไพรรินทร์ นวนกระโทก, ธนิดา ผาติเสนะ

Abstract

     This study is quasi-experimental research and aimed to study the effects of dental health education program by applying the brain based learning to promote oral hygiene elementary students, Chakkarat district, Nakhon Ratchasima province. The samples were 68 students and divided to be an experimental group were 34 students and a comparison group were 34 students. The duration of implementation was 12 week. Data were collected by questionnaires. Descriptive data were analyzed by descriptive statistic such as frequency percentage mean and standard deviation. Comparative analysis was used Independent t-test, which the differenceis found of 95% confidence interval (95%CI).
     The results showed that after the experiment the experimental group had mean scores of knowledge about oral disease, perceived self-efficacy in promote oral hygiene, outcome expectation in promote oral hygiene, practice in promote oral hygiene and brushing performance were higher significantly than before experimental and comparison group (p-value < .001). Gingivitis status of experimental group decreased significantly than before experimental and comparison group (p-value < .001).

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมอนามัยช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 68 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 34 คนและกลุ่มเปรียบเทียบ 34 คน ระยะเวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนด้วยสถิติ Independent t-test นำเสนอด้วยค่า Mean difference และ 95%CI
     ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของด้านความรู้เกี่ยวกับโรคในช่องปาก การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคในช่องปาก ความคาดหวังในผลของการปฏิบัติตนในการส่งเสริมอนามัยช่องปาก การปฏิบัติตนในการส่งเสริมอนามัยช่องปาก และประสิทธิภาพการแปรงฟัน สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < .001) และคะแนนเฉลี่ยของสภาวะเหงือกอักเสบ ลดลงกว่าก่อนการทดลอง และลดลงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < .001)

Published
2018-09-18
How to Cite
ธนิดา ผาติเสนะ, ไพรรินทร์ นวนกระโทก,. ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมอนามัยช่องปากในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 187 - 196, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/194>. Date accessed: 20 may 2019.