ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

  • พิเชษฐ์ ภู่เฉลิมตระกูล, รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์

Abstract

     The objectives of this research were to study the level of visionary leadership of the administrators at the effectiveness level of Bangtoey  Sub district Municipality, Samkhok district, Pathumthani province.  The sample groups used in this study were the personnel, local leaders and local leaaders of Municipality, Samkhok district, Pathumthani Province. The population of this study were 144 people, by studying the data from the total population. The research instruments were the questionnaires with rating scale estimates the 5 levels by Likert Scale (Likert Scale). The researchers collected the questionnaires. Then analyzed the visionary leadership data of the administrators which effectiveness of the Sub district Municipality with the average (Mean) and standard deviation (Standard Deviation), analysis visionary leadership of the administrators which effectiveness of the Sub district Municipality. Using multiple regression analysis (Multiple Regression Analysis) by Enter method.
     The research results had found that:
     1. Visionary leadership of the administrators, over all aspects were at the high level. Considering in individual aspect found at the high level in all aspects by sorting the average from descending as followings: in visionary creating, visionary dissemination, being the good role models and the visionary performance, respectively.
     2. The effectiveness of Bangtoey Sub district Municipality, Samkhok District, Pathumthani Province, over all aspects were at the moderate level. Considering in individual aspect found at the moderate in all aspects by sorting the average from descending as followings: Therefore the administration aspect, the operation results, working satisfaction, developing organization, the procurement and resources allocation, respectively.
     3. Visionary leadership of the administrators, visionary dissemination, visionary performance  and being the good role models which  affected  the  positive towards effectiveness Sub district Municipality were statistically significant at the .01 level.  Variable of visionary creation which affected the  positive towards effectiveness Sub district Municipality were statistically significant at the .05 level.  By the four variables of visionary leaders were together to predict the effectiveness of the organization by 49 percent at the .05 level, a significant statistical level. 01

บทคัดย่อ

     การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ศึกษาระดับประสิทธิผลของเทศบาลตำบล และศึกษาภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ของเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 144 คน โดยทำการศึกษาข้อมูลจากประชากรทั้งหมด  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) ตามแบบของลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale)  ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลระดับภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและประสิทธิผลของเทศบาลตำบล ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบล โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regresstion Analysis) ด้วยวิธี Enter
     ผลการวิจัย พบว่า
     1. ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี และ ด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ตามลำดับ
     2. ประสิทธิผลของเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านผลลัพธ์การดำเนินการ ด้านความพึงพอใจในงานด้านการพัฒนาองค์การ และ ด้านการจัดหาและจัดสรรทรัพยากร ตามลำดับ
     3. ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ , การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และ การเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรการสร้างวิสัยทัศน์  ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ ทั้ง 4 ตัวแปร  ร่วมกันทำนายประสิทธิผลขององค์การได้ร้อยละ 49 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Published
2018-09-19
How to Cite
รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์, พิเชษฐ์ ภู่เฉลิมตระกูล,. ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 300 - 310, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/195>. Date accessed: 20 may 2019.