รูปแบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

  • วรรณวิภา ไตลังคะ

Abstract

     This research aims to study the living conditions of senior citizens and determine a model of strengthening quality of elderly life at family level as well as community level. The Mixed Methods Research between qualitative research and quantitative research in Samkhok District, Pathumthani Province.
     The study are as follows.
     The status of quality of life for senior citizens in Samkhok District, Pathumthani Province had found that 1) Income: - The majority of the senior citizens still work to earn money by doing their own business as there is no security of income for them. 2) Social and Cultural: - The senior citizens are being neglected and involvement in social activities are at low level. 3) Health: - The majority of senior citizens are having congenital disease like heart disease, hypertension and diabetes. 4) Education: - The majority of senior citizens are uneducated which lead to lack of knowledge and ability to seek information to help themselves. 5) Welfare: - There are limitations and only the subsistence system from the government are being provided.
     The system which match enhancing the quality of life for senior citizens comprise of 6 components of the system divided into 5 process for the quality of life and 1 for the conditions of success. There are:- 1) Health education process; 2) Analysis of capacity and demand process; 3) Planning process; 4) Project planning process under the conditions of  knowledge and moral 5) Sustainability process and 6) Understanding the context of the relevant interest.

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อศึกษาสถานการณ์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และนำเสนอรูปแบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม ในระดับครอบครัว และระดับชุมชน โดยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methods research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ในพื้นที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
     ผลการวิจัย พบว่า
     สถานการณ์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พบประเด็นสำคัญคือ 1) ด้านความมั่นคงของรายได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังทำงานเพื่อหารายได้ โดยงานที่ทำได้แก่ งานส่วนตัว 2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและมีการร่วมกิจกรรมทางสังคมในระดับน้อย 3) ด้านสุขภาพอนามัย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว คือโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน 4) ด้านการศึกษา ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา จึงทำให้ขาดความรู้และความสามารถที่จะแสวงหาข่าวสารที่จะช่วยเหลือตนเอง และ 5) ด้านสวัสดิการ พบว่ามีขอบเขตและรูปแบบจำกัดคือ มีเพียงระบบเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ
     สำหรับรูปแบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ มีรูปแบบ 6 องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็น 5 กระบวนการ และ 1 เงื่อนไขของความสำเร็จ ประกอบด้วย 1) กระบวนการศึกษาข้อมูลสุขภาพ 2) กระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ 3) กระบวนการวางแผนปฏิบัติ 4) กระบวนการดำเนินกิจกรรมตามแผน 5) กระบวนการสร้างความยั่งยืน และ 6) การสร้างความเข้าใจในเงื่อนไขภาวะที่เกี่ยวข้อง

Published
2018-09-19
How to Cite
ไตลังคะ, วรรณวิภา. รูปแบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 311 - 320, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/197>. Date accessed: 20 may 2019.