กำหนดนโยบายการใช้สนามบินแห่งใหม่กรณีสนามบินอู่ตะเภา

  • ไชยพงศ์ อัครกิตติ์จินดา, เอกพร รักความสุข

Abstract

     The purpose of this study was to study policy, problems and obstacles and development approach new airport policy for U-Tapao Airport. Qualitative research was conducted by the researcher. In-depth interview. Key informants included 20 public and private sectors related to the airport. The instruments used were in-depth interviews. The in-depth interview was then used to analyze the data. The data was collected from the study of documentary research. Data integrity by means of triangulation. (Triangulation)
     The results are summarized as follows.
     1. Policy formulation and implementation are mandated by high level policy makers. There are 3 objectives: 1) development of investment promotion,  2) development of full commercial services, 3) development of U-Tapao airport as an industrial estate, aviation, and aircraft repair center.
     2. Obstacles to the new airport policy in case of U-Tapao Airport consist. There are 6 issues: 1) Management 2) Location of U-Tapao Airport 3) Availability of buildings 4) Physical 5) Transport 6) Staffing Potential.
     3. Development New Airport Policy for U-Tapao Airport. There are 3 main approaches: 1) the development of investment promotion consists of 3 approaches. 2) The development of full commercial services consists of 4 approaches and 3) the development of U-Tapao Airport is an industrial estate, aviation, and repair center. The aircraft consists of 3 directions.

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการกำหนดนโยบาย ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา การใช้สนามบินแห่งใหม่กรณีสนามบินอู่ตะเภา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน จำนวน 20 คน เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้กระบวนการวิเคราะห์ โดยดำเนินการร่วมกับการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ซึ่งผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยใช้วิธีการสามเส้า
     ผลการวิจัยมีข้อค้นพบโดยสรุปเป็นประเด็นดังนี้
     1. การกำหนดนโยบายและการนำไปปฏิบัติสั่งการจากผู้กำหนดนโยบายระดับสูงมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1) พัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน 2) พัฒนาการให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ 3) พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินและศูนย์ซ่อมอากาศยาน
     2. ปัญหา อุปสรรค การกำหนดนโยบายมี 6 ประเด็น ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ 2) ที่ตั้งของสนามบินอู่ตะเภา 3) ความพร้อมของอาคารต่าง ๆ 4) ทางด้านกายภาพ 5) การคมนาคม 6) ศักยภาพบุคลากร
     3. แนวทางการพัฒนา มี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน มี 3 แนวทาง 2) แนวทางการพัฒนาการให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ มี 4 แนวทาง และ 3) แนวทางการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินและศูนย์ซ่อมอากาศยาน มี 3  แนวทาง 

Published
2018-09-19
How to Cite
เอกพร รักความสุข, ไชยพงศ์ อัครกิตติ์จินดา,. กำหนดนโยบายการใช้สนามบินแห่งใหม่กรณีสนามบินอู่ตะเภา. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 321 - 333, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/198>. Date accessed: 20 may 2019.