กลยุทธ์การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา ตามส่วนประสมทางการตลาด

  • ณัฏฐ์วัฒน์ ภควันฉัตร, จิรศักดิ์ จิยะจันทน์

Abstract

     The purposes of this research were: The method of research was used quantitative research and qualitative study. The samples for this study were 400 persons of students interested in studying the tutorial school. Key informants for interviews. There are 8 entrepreneurs in the tutor school. The research instruments were check list form and semi-structured interview that had been tested the validity and reliability. Descriptive statistics and inferential statistics were such as percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. Qualitative analysis using content analysis.
     1. Factors Behavior Learning Tutor It consists of the following elements: 1) Service marketing strategy consists of 8 components: product, price, place, promotion, marketing, personnel. Physical characteristics process 2) Product innovation consists of 4 components: online learning and online marketing. Digital marketing. Development of teachers and service personnel. It also expanded the curriculum for elementary school children and adults to prepare them for the AEC. At the .01 level of significance
     2. Influence of Service Marketing Strategy Factors Product innovation strategy Affecting School Decision Making At the .01 level of significance.
     3. The service marketing strategies for tutoring Schools. It consists of the following elements: 1) The product/service has a variety of teaching courses and features. 2) The price is appropriate and there may be an increase in tuition fees due to the tax costs. 3) Distribution or Place in urban centers and department stores. 4) Marketing Promotion, reduced tuition fees for former students who want to repeat the course. 5) The staff has a tutor with expertise. 6) Physical characteristics, the convenience of the students, the equipment is fully equipped. 7) Process, Off school teaching. And 8) Show the student achievement statistics of the past. For the strategy of product innovation. 1) Online learning. 2) Development of learning media. 3) Development of teachers has developed into the modern age. 4) Extend the curriculum for elementary school children up to adolescents in order to prepare for AEC, especially for ASEAN Languages. To conduct international business.

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษา 1. องค์ประกอบของปัจจัยกลยุทธ์ด้านการตลาดบริการ  กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา 2. อิทธิพลของปัจจัยพฤติกรรมการเรียนกวดวิชา กลยุทธ์ด้านการตลาดบริการ  กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวด 3. เสนอแนะกลยุทธ์ด้านการตลาดบริการ  และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนกวดวิชา โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่สนใจเรียนโรงเรียนกวดวิชา เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคำนวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran จำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อการสัมภาษณ์ ได้แก่
     กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา จำนวน 8 คนโดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
     1. องค์ประกอบของปัจจัย 1) กลยุทธ์การตลาดบริการ มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาดด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านผลิตภาพ  2) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การเรียนผ่านระบบออนไลน์และการตลาดออนไลน์ Digital Marketing  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรที่ให้บริการ และขยายหลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มเด็กประถมจนถึงกลุ่มวัยผู้ใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ AEC  3) การตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาตามส่วนประสมทางการตลาด มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน ความสะดวกและความสบาย การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการ
     2. อิทธิพลของปัจจัยกลยุทธ์ด้านการตลาดบริการ กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
     3. กลยุทธ์การตลาดบริการโรงเรียนกวดวิชา มีดังนี้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบและสร้างจุดเด่นของตนเอง 2) ด้านราคาอัตราค่าเรียนเหมาะสมในแต่ละวิชา อาจมีการปรับค่าเรียนเพิ่มขึ้นจากการผลักภาระต้นทุนด้านภาษี 3) ด้านการจัดจำหน่ายหรือสถานที่อยู่ในแหล่งชุมชนในกลางเมืองและห้างสรรพสินค้า พื้นที่การเรียนรู้สนับสนุนความรู้สึกผ่อนคลายความเครียด 4) ด้านการส่งเสริมการตลาดจัดรายการส่งเสริมการขาย ลดค่าเรียนให้นักเรียนเก่าที่ต้องการเข้ามาเรียนซ้ำ 5) ด้านบุคลากร มีติวเตอร์ที่มีความรู้ความชำนาญ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเป็นผู้ให้ความรู้ 6) ด้านลักษณะทางกายภาพเน้นความสะดวกสบายของผู้เรียนมีอุปกรณ์ต่างๆ ครบครัน 7) ด้านกระบวนการ มีการติวนอกสถานที่ด้วย และ 8) มีการแสดงสถิติผลงานความสำเร็จของนักเรียนที่ผ่านมา ส่วนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 1) การเรียนผ่านระบบออนไลน์ รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 2) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน มีการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3) การพัฒนาครูผู้สอนได้มีการพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้น ทำสิ่งที่น่าเบื่อเป็นสิ่งที่ชวนติดตาม 4) ขยายหลักสูตรเพิ่มสำหรับกลุ่มเด็กประถมจนถึงกลุ่มวัยผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ AEC โดยเฉพาะภาษาอาเซียน เพื่อดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

Published
2018-09-19
How to Cite
จิรศักดิ์ จิยะจันทน์, ณัฏฐ์วัฒน์ ภควันฉัตร,. กลยุทธ์การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา ตามส่วนประสมทางการตลาด. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 334 - 349, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/199>. Date accessed: 17 july 2019.