การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพของศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

  • สนั่น ใจโชติ

Abstract

     The purposes of this research were 1) to analyze the factors of Quality Assurance System in the Non-Formal Education and Informal Education of Nakhon Ratchasima Province. and 2) to study the administration thinking level of Quality Assurance System in the Non-Formal Education and Informal Education of Nakhon Ratchasima Province. The sampling was 30 school administrators and teachers determined by Krejcie and Morgan table. The instrument used in this study was a questionnaire scale 5 level total 27 items. There got score between 0.60 – 1.00 with the reliability 0.98. The data analysis by Exploratory Factor Analysis : EFA and the analysis method with Principal Component Analysis and Orthogonal Rotation by Varimax Rotation.
     1) The results of the study revealed that there were 6 factors of Quality Assurance System in the Non-Formal Education and Informal Education of Nakhon Ratchasima Province including : (1) Quality Assessment and Annual Report ; (2) Management Education Development Plan ; (3) Education Development Plan ; (4) Continuing the quality of Education ; (5) the educational Standard of School and (6) Education Quality monitoring. This research can explain about the Quality Assurance System in the Non-Formal Education and Informal Education of Nakhon Ratchasima Province at statistic score 74.938.
     2) The thinking level of administration of Quality Assurance System in the Non-Formal Education and Informal Education of Nakhon Ratchasima Province on overall are excellent ( = 3.81, SD = 0.787)

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา และ 2) ศึกษาความคิดเห็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา โดยการเปิดตารางเครซี่และมอร์แกน จำนวน 30 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 40 ข้อ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.60 - 1.00 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation)
     ผลการวิจัย พบว่า
     1. องค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การประเมินคุณภาพและจัดทำรายงาน  (2) การบริหารจัดการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต่อเนื่อง (5) การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา และ (6) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สามารถอธิบายองค์ประกอบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้ร้อยละ 74.938
     2. ระดับความคิดเห็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.81, SD = 0.787)

Published
2018-09-19
How to Cite
ใจโชติ, สนั่น. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพของศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 350 - 365, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/200>. Date accessed: 20 may 2019.