การเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

  • น้ำผึ้ง ปูรณธสุคนธ, สุรพล ราชภัณฑารักษ์, สมบูรณ์ สุขสำราญ
  • เอนก เหล่าธรรมทัศน์

Abstract

     The objective of this research is to study the impact of characteristics of the royal works, speech, and guidance of the King Rama 9th on the sustainability and strengthening of the democracy in Thailand via the qualitative research. 
     The results of this research found that the democracy regime within the ruling of the King Rama 9th was not ruling by law but by heart (The King reigns but not rule).
     His majesty the king rama 9th strictly adhered to the democracy. He emphasized on working to improve the Thais’ quality of lives as mentioned in the first royal command “We shall reign in righteousness for the benefits and happiness of Siamese people”.  The royal works had turned the Thai monarchy into the main and important institutional in sustaining and strengthening the democracy in Thailand by the practice of the human resource development.  Such royal doings have bettered Thais’ quality of lives, and raised the awareness in political participation.  Thais also learned to live amongst discrepancies and focus on the collective, rather than personal, interest as the practice of the democracy.

บทคัดย่อ

     งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการทรงงาน พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9 ที่มีผลต่อการจรรโลงและเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
     ผลการวิจัยพบว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย “กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ” (Constitutional Monarchy) ในสมัยรัชกาลที่ 9 นั้น พระองค์ทรง “ปกเกล้าฯ แต่ไม่ปกครอง” ทรงยึดมั่นการทรงงานตามระบอบประชาธิปไตย ทรงเน้นการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดังปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” การทรงงานดังกล่าวทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งในการจรรโลงและเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้วยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง เรียนรู้หลักการอยู่ร่วมกันและการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย

Published
2018-09-19
How to Cite
สมบูรณ์ สุขสำราญ, น้ำผึ้ง ปูรณธสุคนธ, สุรพล ราชภัณฑารักษ์,; เหล่าธรรมทัศน์, เอนก. การเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 379 - 390, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/201>. Date accessed: 17 july 2019.