ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อายุน้อย

  • กิตติมาพร โลกาวิทย์, วลัยนารี พรมลา

Abstract

     The purpose of this descriptive study was to examine factors influencing health behaviors of young adult patients with stroke. Samples of the study were consisted of 88 of the stroke patient’s age between 18 – 59 years old. The data were collected using the demographic data record form, the stroke belief questionnaire, the stroke behavioral awareness questionnaire, and the health behaviors of young adult patients with stroke questionnaire. The reliability test was conducted by using Cronbach’s Alpha Coefficient   which were .80, .81, .80 respectively. Descriptive statistics and simple regression were used to analyze the data.
     The results of the study showed that:  (1) the belief related to stroke of the young patients with stroke were at high level. (Mean = 30.42, S.D. = .49). (2) The stroke behavioral awareness of the young patients with stroke were at high level. (Mean = 48.03, S.D. = .54). (3) The health behaviors of young adult patients with stroke were at low level. (Mean = 18.90, S.D. = .54). (4)The factors related to stroke belief, stroke health behavioral awareness were significant predictors of health behaviors among young adult patients with stroke accounted for 59.80 %. (R = .598,  p < .01). Show that the health behavior of young stroke patients based on believe, and perceived health status of stroke patients.

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research Design) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อายุน้อย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอายุระหว่าง 18 – 59 ปี จำนวน 88 คน  (Power = .80, Effect Size = .30) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง  แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อายุน้อย แบบสอบถามตรวจสอบสอบความเที่ยง โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค มีค่าเท่ากับ .80, .81, .80 ตามลำดับ โดยใช้สถิติถดถอย (Simple Regression) และทดสอบระดับนัยสำคัญที่ระดับ .05
     ผลการวิจัย พบว่า (1) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีค่าเฉลี่ยความเชื่อเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองโดยรวม อยู่ในระดับสูง (Mean = 30.42, S.D. = .49)  (2) การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรวมอยู่ในระดับสูง (Mean = 48.03, S.D. = .54) (3) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อายุน้อยมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Mean = 18.90, S.D. = .54) (4) ความเชื่อ และการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 59.80 (R =.598, p < .01) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอายุน้อย ขึ้นอยู่กับความเชื่อ และการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Published
2018-09-20
How to Cite
วลัยนารี พรมลา, กิตติมาพร โลกาวิทย์,. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อายุน้อย. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 402 - 412, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/203>. Date accessed: 17 july 2019.