บทบาทของพรรคการเมืองไทยกับการเลือกตั้ง ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

  • วีระพงศ์ เชาวลิต

Abstract

     Political parties are important institutions in democracy. One of the key principles of democracy is the election.
   Election is the key of political parties, where every political party has to play a major role in politics, especially as a representation of the people. The elected will go to will receive the mandate to form a government. The minority must be majority representations ready become an opposing party in/The Home of Representatives. The election is principal key to democratic political system. The Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2017 has formed a new election system. The electoral vote will be blended in proportion. With the purpose of reaping all votes casted by voters as well as recognizing the role of each political party. Each party needs to adjust its political polarities to meet the new method of torn of election. The proportion system will have a great impact on the candidate of all political parties This article will analyze the Role of the political party under the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2017 with the comment and suggestion on the allocation of representatives under this proportion system.

บทคัดย่อ

     พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ด้วยหลักการสำคัญอย่างหนึ่งของประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งก็คือหัวใจหลักของพรรคการเมือง ที่พรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องมีบทบาทสำคัญในทางการเมืองในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการเป็นตัวแทนของประชาชนที่จะไปใช้อำนาจรัฐและเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเข้ามาบริหารประเทศหากชนะการเลือกตั้งหรือได้รับเสียงข้างมาก  หากแพ้การเลือกตั้งต้องมีความพร้อมกับการเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งจึงเป็นหัวใจหลักในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ได้วางโครงสร้างระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่เรียกว่า การเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม (Mixed Member apportionment system) หลักการเลือกตั้งดังกล่าว มีสาระสำคัญที่จะมุ่งหวังไม่ให้คะแนนเสียงของประชาชนผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง ต้องเสียและศูนย์เปล่าไปทำให้แต่ละพรรคการเมือง มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเมืองในทุกด้านเพื่อให้เกิดความสอดคล้องตอบรับกับการเลือกตั้งแบบใหม่  ซึ่งงระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบต่อการลงสมัครรับเลือกตั้งของทุกพรรคการเมืองในด้านต่าง ๆ  บทความฉบับนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ ถึงบทบาทของพรรคการเมืองไทยกับการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม

Published
2018-09-20
How to Cite
เชาวลิต, วีระพงศ์. บทบาทของพรรคการเมืองไทยกับการเลือกตั้ง ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 432 - 444, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/204>. Date accessed: 20 may 2019.