นวัตกรรมผู้นำของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0

  • แพรวพริชชา หรูเจริญพรพานิช, ทักษญา สง่าโยธิน

Abstract

     This research aims 1) to study the innovative leadership among Thailand’s Higher Education administrators 2) to study the innovative leadership of administrators that affect the achievement among Thailand’s Higher Education in Thailand 4.0 Era. The research is Mixed Methods Research, which consists of the qualitative method through in-depth interview with 5 groups of experts are 1) The Federation of Thai Industries 2) The Thai Chamber of Commerce 3) The Ministry of Education 4) The Working Group of Deputy Ministers of Education and 5) The Stakeholders. In addition, the other qualitative method used is Focus Group with 8 experts or educational administrators in Thailand’s Higher Education. The statistics used in the research were frequency, percentage, mean, standard deviation, exploratory factor analysis and multiple regression analysis. The questionnaire was used to collect data from the sample with the simple random sampling method. The sample consisted of 471 education administrators in the Thailand’s Higher Education Institutions, namely the president, vice president and dean. The results found that the innovative leadership among Thailand’s higher education administrators can be classified into four categories which ​​include: 1) GEM Innovative Leader 2) Work – Life Blend Innovative Leader 3) Globalization Innovative Leader and 4) Open – Up Innovative Leader. The analysis of the innovative leadership administrators that affect the achievement among Thailand’s Higher Education in Thailand 4.0 Era can be classified into 11 results, consisting of 1) budget and resource 2) student 3) educational administration 4) learning and growth 5) stakeholders 6) teaching 7) research 8) academic engagement with the society 9) art and cultural conservation 10) competitiveness and 11) attitude of the employers to the graduates. Suggestions for the use of the research are as follows: 1) it can be used as a framework for defining criteria or qualification in recruiting and selecting candidates for administrator positions. 2) can be used as a framework for administrator training course development. (Sig = .05)

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษานวัตกรรมผู้นำของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย 2) เพื่อศึกษานวัตกรรมผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 5 กลุ่ม จำนวน 7 คน คือ 1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 3) กระทรวงศึกษาธิการ 4) คณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 5) ผู้มีส่วนได้เสีย และใช้การสนทนากลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน 8 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี จำนวน 157 แห่ง รวมทั้งสิ้น 471 คน พบว่า นวัตกรรมผู้นำของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) นวัตกรรมผู้นำแบบเพชร 2) นวัตกรรมผู้นำแบบผสมชีวิต – การทำงาน 3) นวัตกรรมผู้นำแบบโลกาภิวัตน์ และ 4) นวัตกรรมผู้นำแบบเปิดรับ จากการวิเคราะห์นวัตกรรมผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 สามารถจำแนกตามผลสัมฤทธิ์ 11 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านงบประมาณและทรัพยากร 2) ด้านนักศึกษา 3) ด้านการบริหารจัดการการศึกษา 4) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 5) ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 6) ด้านการสอน 7) ด้านการวิจัย 8) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 9) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 10) ด้านความสามารถในการแข่งขัน และ 11) ด้านทัศนคติของผู้ว่าจ้างงานต่อบัณฑิต ข้อเสนอแนะการนำผลวิจัยไปใช้ ได้แก่ 1) สามารถนำผลมาเป็นกรอบในการกำหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติเบื้องต้นในการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 2) สามารถนำผลมาเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหาร (โดยกำหนดระดับนัยสำคัญ = .05) 

Published
2018-12-23
How to Cite
ทักษญา สง่าโยธิน, แพรวพริชชา หรูเจริญพรพานิช,. นวัตกรรมผู้นำของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 124 - 145, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/207>. Date accessed: 25 feb. 2020.