การพัฒนารูปแบบการประเมินการบริหารจัดการของสหกรณ์เคหสถาน ชุมชนริมคลองลาดพร้าว

  • จันทิกา สุภาพงษ์, โสรยา งามสนิท, หัสพร ทองแดง

Abstract

     By demonstrating mix-method around Qualitative Research Methods, Participatory Action Research, Participatory Learning Technical, and Quantitative Research Methods, this study aims to study management indicator and develop the evaluation index of management system for Ladprao canal cooperatives community. The index is created to be practical for Ladprao canal cooperatives community management system.
     The data collecting process includes document research and in-depth interview with the participant address theoretical framework for developing a prototype of the evaluation index system in 2 parts. Firstly, the 4M management system which refers to Man, Money, Management and Material. Second part relates further to 10 stages of Good Governance such as Effectiveness, Performance, Participation, Equality and Morality. The developed evaluation index focuses on concreate measurement and empirical result so that the   index   can be   accepted    among international and local standard alike. 

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถาน และ การพัฒนารูปแบบการประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถาน เป็นการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานกับผลการปฏิบัติงานจริงของสหกรณ์เคหสถานของชุมชนริมคลองลาดพร้าว คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวิจัยแบบชุมชนมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methods) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methods) และเทคนิคกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning Technical)
     การวิจัยการพัฒนารูปแบบการประเมินการบริหารจัดการของสหกรณ์เคหสถาน ชุมชนริมคลองลาดพร้าว จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร และการลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างทำให้ได้ผลการวิจัยในการสร้างแบบประเมินการบริหารงานสหกรณ์เคหสถานชุมชนริมคลอง มีกรอบการพิจารณาแบ่งเป็น 2 ตอนหลักได้แก่ 1 พิจารณาตามหลักการบริหารจัดการ 4 M ประกอบด้วย การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Man) การบริหารจัดการงบประมาณ (Money) การบริหารจัดการทั่วไป (Management) และ การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ (Material)  ตอนที่ 2 พิจารณาตามหลักธรรมมาภิบาล 10 องค์ประกอบ คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักความรับผิดชอบ หลักการกระจายอำนาจ/การมอบอำนาจ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักจิตตารมณ์และคุณธรรม ซึ่งมุ่งเน้นเครื่องมือชี้วัดเป็นรูปธรรม สามารถวัดเป็นเชิงปริมาณ และมีข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ชุมชนเคหสถานมีระบบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  และเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Published
2018-12-23
How to Cite
หัสพร ทองแดง, จันทิกา สุภาพงษ์, โสรยา งามสนิท,. การพัฒนารูปแบบการประเมินการบริหารจัดการของสหกรณ์เคหสถาน ชุมชนริมคลองลาดพร้าว. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 377 - 393, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/213>. Date accessed: 24 feb. 2020.