คุณภาพการบริการของศูนย์ซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์มาตรฐานในจังหวัดนนทบุรี

  • สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ, ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์

Abstract

     The purpose of this research were to 1) study the service marketing mix factors and other factors affecting the service quality of the standard Autobody and Painting Repair Service Center. 2) study the problem and obstacles affecting the service quality. and 3) study the quality in service provided of Autobody and Painting Service Center in Nonthaburi Province. The population is those who have used the service of Service Center in Nonthaburi. There are many and do not know the exact number. The samples were 400 persons. Instrument used to collect the data was questionnaires. Statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation, t-test and Regression Analysis.
     The study found that the seven of service marketing mix factors are as product/service, price, place, promotion, personnel, process and physical aspects in overall was at a high level of an effect on the service quality. The variance (R2) of service quality was 28.10% as statistically significant at the .05 level. Other factors that affected the quality of service at a high level. The variance (R2) of service quality was 2.50% as statistically significant at the .05 level. The problem and obstacles affecting service quality were personnel time and location and equipment in overall the average was low level. The result of the analysis of acceptance in service quality standards of Autobody and Painting Service Center in Nonthaburi were accepted at a significant level of .05

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและปัจจัยอื่นที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของศูนย์บริการซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์มาตรฐานในจังหวัดนนทบุรี 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์มาตรฐานในจังหวัดนนทบุรี และ 3) ศึกษาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์มาตรฐานในจังหวัดนนทบุรี ประชากรคือผู้ใช้บริการศูนย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีจำนวนมากและไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test และ Regression Analysis
     ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย/สถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ของคุณภาพการให้บริการได้ร้อยละ 28.10 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยอื่นที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการได้แก่ ด้านคู่แข่งขัน ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ พบว่ามีผลต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ของคุณภาพการให้บริการได้ร้อยละ 2.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อคุณภาพการบริการได้แก่ ด้านเวลา ด้านบุคลากรและด้านสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ส่วนผลการวิเคราะห์การยอมรับในมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในทุกๆ ด้านของศูนย์บริการซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ในจังหวัดนนทบุรีเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Published
2018-12-23
How to Cite
ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์, สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ,. คุณภาพการบริการของศูนย์ซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์มาตรฐานในจังหวัดนนทบุรี. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 16 - 29, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/247>. Date accessed: 24 feb. 2020.