การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของภาวะผู้นำจริยธรรมของหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

  • วลัยนารี พรมลา

Abstract

     The purpose of this analytical research was to study the structural of ethical leadership of nursing division heads. The research samples were 110 nursing division heads using Cluster Random Sampling from 11 hospitals. The research instrument was questionnaires develop in- depth interview related to ethical leadership. The content validity index was tested and the results at 0.84, and the reliability of the questionnaires was tested using Cronbach’s alpha coefficient, the results was at 0.82. The data were analyzed using inferential statistics of exploratory factor and confirmatory factor analysis.
     The findings of the research were as follows: there were seven components of ethical leadership of nursing division heads which were described by 23 observed   which the value of factor loading of each component were between 0.75 – 0.88. The sequence of components according to value by factor loading were as follows: integrity, advocacy, fairness, honesty, reinforcement, sacrifice, and caring. The finding were consistent with empirical data with statistically significant. (p = 0.09, CMIN/DF = 1.54, GFI = 0.95, AGFI = 0.90, RMSEA = 0.07, CFI = 0.99, RMR = 0.01). Based on the research findings, the nurse administrators should support and promote nursing division heads for ethical leadership.

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของภาวะผู้นำจริยธรรมของหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 110 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น จากจำนวน 11 โรงพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามภาวะผู้นำจริยธรรม สร้างขึ้นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ตรวจสอบสอบความตรงตามเนื้อหา (CVI) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน ได้ค่าเท่ากับ 0.84 และค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) และองค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
     ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ภาวะผู้นำจริยธรรมของหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 23 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ ตั้งแต่ 0.75 – 0.88 สัดส่วนความแปรปรวนที่อธิบายองค์ประกอบภาวะผู้นำจริยธรรมร้อยละ 56 ถึงร้อยละ 77 โดยองค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักมากที่สุด คือ การยึดหลักคุณธรรม รองลงมาได้แก่ การพิทักษ์สิทธิ์ ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การเสริมพลัง การเสียสละ และความเอื้ออาทร โดยองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.09, CMIN/DF = 1.54, GFI = 0.95, AGFI = 0.90, RMSEA = 0.07, CFI = 0.99, RMR = 0.01) ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลนำไปกำหนดนโยบายและสนับสนุนให้หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลให้มีภาวะผู้นำจริยธรรมต่อไป

Published
2018-12-23
How to Cite
พรมลา, วลัยนารี. การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของภาวะผู้นำจริยธรรมของหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 158 - 170, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/249>. Date accessed: 24 feb. 2020.