ผลกระทบของระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • เบญจวรรณ ศุภภัทรพร

Abstract

     The present study was conducted to explore the impact of corporate governance (CG) scores on the performance of listed companies on the Thailand Stock Exchange. To do so, the researcher used CG reports of the Thai listed companies commissioned by Thai Institute of Directors as well as Return on Asset, Return on Equity and Net Profit Margin in order to measure the firm  performance. In terms of a sample group, the 66 listed companies on the Thailand Stock Exchange SET index 100 during       2013 - 2017 were selected. To analyze the collected data, the researcher adopted multi-linear regression model of analysis. After the analysis, the findings showed the corporate governance score has a statistically positive impact on the Return on Asset. However, the significant impact on Return on Equity and Net Profit Margin was not found.

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยใช้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ROE) และอัตรากำไรสุทธิ (NPM)เป็นตัววัดผลการดำเนินงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศซึ่งอยู่ในกลุ่มดัชนี SET100 จำนวน66 บริษัท ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 และทำการทดสอบด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ(Multiple Linear Regression Model) ผลการวิจัยพบว่าระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการมีผลกระทบเชิงบวกต่ออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่พบผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่ออัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตรากำไรสุทธิ

Published
2018-12-23
How to Cite
ศุภภัทรพร, เบญจวรรณ. ผลกระทบของระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 171 - 190, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/250>. Date accessed: 16 feb. 2020.