การพัฒนาแผนแม่บทการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต

  • อรไท ครุธเวโช, วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์
  • วรพจน์ ตรีสุข, วริสา ราชกิจชอบ

Abstract

     This research on developing a master plan for sustainable management of community-based tourism in Phuket aims at examining the potential of community-based tourism in Phuket, as well as, approaches to its development and management in order to propose a five-year tentative master plan (2018-2022) to the Phuket Office of Tourism and Sports. This research employed qualitative research methods in which the main research instruments were focus group interviews, collaborative fieldwork with the Phuket Community Based Tourism Network, and document analysis. The sample consisted of seven groups from the Phuket Community Based Tourism Network as officially proclaimed by the Phuket Provincial Office in 2016. Thematic analysis was used for data analysis. The findings highlighted the outstanding potential of community-based tourism in Phuket which includes the diversity of tourism resources and hospitable community members. Its weaknesses were ungreediness of tourist facilities, inconsistent funding support, and insufficient promotional activities. Its opportunities involved the current governmental tourism policies and the well-built reputation of the tourism industry in Phuket. In contrast, the crucial threats were the changing needs of current tourists and increasing global competition. This research proposed a tentative master plan for sustainable management of community-based tourism in Phuket with seven main strategies and 27 strategic projects for its development and enhancement.

บทคัดย่อ

     การวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนแม่บทการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ตในระยะ 5 ปี (2561 - 2565) เพื่อเสนอเป็นแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดภูเก็ตให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตซึ่งยังไม่เคยมีการจัดทำมาก่อน โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีเครื่องมือหลักคือการสนทนากลุ่มการลงพื้นที่ศึกษาอย่างมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์เอกสาร ประชากรในการศึกษาคือเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต 7 ชุมชนตามประกาศของจังหวัดภูเก็ตในปี พ.ศ. 2559 และใช้การวิเคราะห์แก่นสาระในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา พบว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพด้านทรัพยากรที่หลากหลาย โดดเด่น และสมาชิกชุมชนมีจิตบริการ มีจุดอ่อนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณ และการประชาสัมพันธ์ โดยมีนโยบายของรัฐและชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นโอกาสและค่านิยมของนักท่องเที่ยว การแข่งขันและความไม่มั่นคงของนโยบายรัฐเป็นข้อจำกัดหลัก การวิจัยนี้ได้พัฒนาร่างแผนแม่บทการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต อันประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ และโครงการตามยุทธศาสตร์ 27 โครงการย่อย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Published
2018-12-23
How to Cite
วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์, อรไท ครุธเวโช,; วริสา ราชกิจชอบ, วรพจน์ ตรีสุข,. การพัฒนาแผนแม่บทการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 206 - 230, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/252>. Date accessed: 16 feb. 2020.